2021, Een Herstellend Regeerakkoord

Op 17 maart 2021 waren de verkiezingen voor het Parlement. Het kabinet Rutte3 kreeg een motie van afkeuring en gaat luchthartig demissionair door. De Nederlandse Grondwet en het Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden negerend. Er zijn onoverkomelijke verstoringen in de persoonlijke verhoudingen van de lijsttrekkers. Rutte kent de wet niet. Er zijn teveel fouten gemaakt. Nieuwe verkiezingen zijn nodig. Daarbij is te overwegen om voor alle partijen nieuwe lijsttrekkers te kiezen.

De kabinetten Rutte I II en III verwaarloosden de Rechtsstaat. De zwartlakkerij (en nu ook de witlakkerij) vierde hoogtij. De Regering informeerde het Parlement structureel onvoldoende. De Rechtsstaat is in het geding. Zonder de beginselen van de Rechtsstaat is er geen Representatieve Democratie. Het vertrouwen tussen de machten is weg.

Partijdictatuur holt de democratie uitholt. Een of enkele personen binnen een partij bepalen de kandidaatstelling en wetgeving. Bewindslieden denken dat ze de baas zijn. Volksvertegenwoordigers worden gekleineerd, terwijl het Parlement de democratische baas zijn. Er is geen respect voor of kennis van de Grondwet of het Statuut der Nederlanden. Er wordt teveel gekeken beeldvorming en internationale afspraken en belangen.

De problemen van de Rechtsstaat en de Democratie zijn niet alleen door Mark Rutte en de VVD veroorzaakt. Er is een glijdende schaal naar een dictatuur ravijn sinds de Grondwetswijziging van 1983. Er ontstond een wettelijke basis voor het niet prudent (voorzichtig en zorgvuldig omgaan met burgerbelangen) en niet complaint (volgens de wet) handelen door uitvoerende overheidsorganisaties als de Belastingdienst. Met deze bestuurlijke  veronachtzaming van de Rechtsstaat staat het legaliteitsbeginsel onder druk.

Herstel de Rechtsstaat.

Er moeten checks en balances komen om de Rechtsstaat en de Democratie te herstellen. Daarnaast dienen de wetgevende, de uitvoerende en de wetgevende machten de Grondwet en het Statuut der Nederlanden te respecteren. Het te ontwikkelen beleid dient uit te gaan van de Grondwet. Er dient scheiding van machten plaats te vinden. Daarmee komt het vertrouwen tussen de machten terug.

Een Rechtsstaat is een staat waarin vrijheid, rechtszekerheid en rechtsgelijkheid voor de burger gewaarborgd zijn. Bovendien geniet de burger bescherming van zijn rechten en vrijheden, tegen medeburgers én tegen de overheid. De vrijheden omvatten onder meer de vrijheid van expressie en woord, de vrijheid om God te eren, de vrijheid van vrees en de vrijheid van gebrek.

Onderstaande verlanglijst voor een herstel van de Rechtsstaat, herstel van het respect voor de Grondwet die leiden tot een open Regeerakkoord. Soms lijken de voorgestelde uitgangspunten vanzelfsprekend, maar het recente politieke verleden toont dat regels, wetten en de Grondwet niet zo vanzelfsprekend zijn.

We stellen een scheiding van machten voor. De wetgevende macht is de democratische baas. De uitvoerende macht laat zich controleren door de wetgevende macht en communiceert volledig. De rechterlijke macht krijgt de mogelijkheid om via een Grondwettelijk Hof de machten te berispen.

De Wetgevende Macht.

  • Democratisch gekozen Volksvertegenwoordigers vormen het Parlement.
  • Het Parlement vormt de Wetgevende Macht.
  • Het Parlement controleert de Uitvoerende Macht.
  • Elke volksvertegenwoordiger is vrij zonder last of ruggespraak.
  • Elk handelen van de overheid moet een basis hebben in de wet.
  • Wetten mogen niet met terugwerkende kracht worden toegepast.
  • Elke burger moet eenvoudige toegang tot de wetten hebben.
  • Iedere burger moet de wettelijke verantwoordelijkheden kunnen begrijpen.
  • Elke landelijke wet en elk verdrag wordt getoetst aan de Grondwet.
  • De Wet op de Raad van State wordt aangevuld met Grondwettelijke toetsing.
  • Alleen rechters worden staatsraden.

De Uitvoerende Macht.

  • De Regering vormt de Uitvoerende Macht en het Bestuur van Nederland.
  • De Uitvoerende Macht staat onder de Wetgevende Macht
  • De Regering bestuurt burgers prudent (voorzichtig en zorgvuldig )
  • De Regering bestuurt Nederland compliant  (voldoen aan Wet- en Regelgeving)
  • De Regering informeert het Parlement volledig.
  • Elke minister heeft de discretionaire bevoegdheid.
  • De ministers leiden ministeries en lagere overheden.
  • Uitvoerende overheden mogen geen straf of verbod opleggen.

De Rechterlijke Macht.

  • De rechter bepaalt of iemand zich aan de wet heeft gehouden of niet.
  • Alleen een rechter kan een straf en/of een verbod opleggen.
  • Wetten en verdragen worden getoetst door de Raad van State.
  • Rechters gaan uit van de Nederlandse wetten en Internationale verdragen.
  • De Rechterlijke Macht voert de “Rule of Law” uit.
  • Elke inwoner (burger of immigrant) is gelijk voor de wet.
  • Rechters zijn onafhankelijk van andere Machten.
  • Iedereen is onschuldig totdat zijn of haar schuld bewezen is.
  • Elke inwoner heeft recht op juridische bijstand.

Algemene Zaken:

  • De Koning doet de verkenning voor een coalitie.
  • De Koning wijst een informateur voor een nieuw kabinet aan.
  • Een coalitie dient binnen 6 maanden gevormd te zijn.
  • Als een coalitie niet lukt, dan wordt de regering gevormd via numeratie.
   – Het naar rato van het aantal zetels per partij verdelen van de kabinet posten.
   – Voor de uitvoerende macht wordt geen enkele partij uitgezonderd.
  • De maximale termijn voor een premier is 10 jaar.
  • De Raad van State wordt krijgt Grondwettelijke taken.
   – De Afdeling voor de Bestuurlijke Rechtspraak komt te vervallen.
   – Bestuurlijk recht wordt onderdeel van de normale Rechtspraak.
  • Het Grondwettelijk Hof krijgt de bevoegdheid om personen in de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht te vervolgen.
  • De Provincie besturen vervallen.
   – De woningnood komt mede door het destructieve planologisch beleid van Provincie besturen.
   – Er komt corruptie onderzoek naar alle Provincies (o.a. Zeeland in verband met Westerschelde vervuiling Belgie)
   – De Provincie vermogens gaan naar rato naar de gemeenten.
  • Gemeenten worden verplicht tot uitvoering van Landelijk beleid.
   – Aanvragen voor een urgentieverklaring worden gratis.
   – Alle beperkingen op wonen en werken vervallen.
   – Burgemeesters kunnen geen panden meer sluiten.

Binnenlandse Zaken:

  • De overheid garandeert de veiligheid voor inwoners.
   – De politie krijgt 10% netto meer loon.
   – De politie krijgt een nieuw aanhouding en geweld protocol.
   – De politie voorkomt overlast na melding.
   – In alle gemeenten geldt een preventieve fouillering.
  • Migranten krijgen verblijfsrecht of migranten detentie.
   – (Voormalige) Nederlanders krijgen direct verblijfsrecht.
   – Verblijf zonder geldige documenten wordt een strafbaar feit.
   – Vreemdelingen zonder verblijfsrecht komen in migranten detentie.
   – In migranten detentie is geen interactie met de bevolking mogelijk.
   – Immigranten zonder recht op verblijf komen het land niet binnen.
  • De overheid garandeert de veiligheid voor vrouwen.
   – Gemiddeleld wordt elke week een vrouw vermoord.
   – We regelen in internationaal verband een straf voor vrouw moordenaars.
   – Bij eerwraak verliest de familie het verblijfsrecht en Nederlands paspoort.
  • De overheid vermindert het aantal wapens en messen in omloop.
   – Wie in het bezit is van een wapen wordt streng gestraft.
   – Wie in de publieke ruimte een wapen draagt krijgt gevangenisstraf.
  • We regelen de mogelijkheid om af te zien van een dubbel paspoort.
   – Wie met een dubbel paspoort een misdrijf pleegt of aanzet tot een misdrijf  raakt het Nederlands paspoort kwijt.
   – Wie met een dubbel paspoort de verticale rechten van personen beteugelt verliest het Nederlands paspoort.

Overzeese gebieden.

  • We helpen de overzeese gebieden met wederopbouw.
   –  Orkanen komen voor in de overzeese gebieden en maken enorme schade.
   – Als overzeese gebieden tot Nederland behoren, betaalt Nederland het herstel.
  • Nederland betaalt het herstel van de natuurramp.
   – Er worden geen voorwaarden gesteld aan de wederopbouw.
   – Nederland regelt de wederopbouw.
  • De overzeese gebieden werken naar een integer bestuur.
   – Nederland en de overzeese gebieden werken toe naar een integer bestuur.
   – Overzeese gebieden vallen onder het Grondwettelijk Hof.
  • De overheid behandelt de overzeese gebieden gelijk.

Buitenlandse Zaken.

  • We regelen in Nederland en EU verband verbetering van de koopkracht.
   – Nederland en elk EU land bepaalt zelf de rekenrente voor verplichtingen.
   – Nederland en de EU voeren een beleid gericht op koopkracht verbetering.
  • We gaan normale betrekkingen aan met alle buitenlandse landen.
   – Ook met dictatoriale landen worden betrekkingen aangegaan.
   – Er volgt opzegging van verdragen volgens uitslag referenda.
   – Nederland zal niet meer deelnemen aan het Oekraïne verdrag.
   – Nederland wijst de Europese staat en de Europese Grondwet af.
  • Een Nederlander met een Nederlands paspoort blijft Nederlander.
   – Alle voorwaarden om Nederlander te blijven vervallen.
   – Verlenging van het paspoort in het buitenland is altijd mogelijk.
  • We sanctioneren China voor de wereldwijde corona pandemie.
   – Het corona virus blijkt afkomstig uit een Wuhan virus laboratorium.
   – China heeft de wereld niet tijdig gewaarschuwd en zelfs tegengewerkt.
   – De concentratie kampen in China zijn een reden om alle economische betrekkingen in EU verband te verbreken.
  • We sanctioneren landen die niet meewerken aan terugzending.
   – Alle landen dienen uitgeprocedeerde asielzoekers terug te nemen.
   – Het vrije verkeer van personen van buiten de EU wordt gestopt.

Onderwijs:

  • We gaan terug naar het praktisch gericht onderwijs.
   – Alle besturen van scholen worden ingevuld door leraren.
   – Er komt alle aandacht voor lezen, schrijven en rekenen.
  • We garanderen Veilig Onderwijs in scholen.
   – We ontzeggen onderwijs aan iedereen die een mes of wapen draagt.
   – We ontzeggen onderwijs aan iedereen die bedreigingen uit.
  • We geven elke jongere een cursus Leefstijl ontwikkeling.
   – We voorkomen destructieve emotie door onderwijs.
   – Pesten is een vorm van destructieve emotie.
   – Onderwijs legt de weg naar volwassen communicatie uit.
  • Elke jongere krijgt een cursus Gelijkheid en Vrijheid.
   – We leggen de gelijke behandeling uit en voeren dat op scholen uit.
   – Onderwijs legt de vrijheden van inwoners uit.
  • Het onderwijs wordt volledig gratis voor Nederlandse burgers
   – We verminderen het hoger onderwijs aan expats (nu meer dan 25%)
   – Scholen die zich niet houden aan gelijkheid worden publieke scholen.
  • We ontwikkelen een lesprogramma voor jongeren over gezond leven.
   – Leer elke jongere over gezond eten en drinken.
   – Alle invloeden van drugs in scholen worden niet toegestaan.
  • Onderwijs als nascholing wordt uitgebreid.
   – Iedereen kan na dagschool doorstromen via avondonderwijs.
   – De Open Universiteit krijgt meer mogelijkheden.

Volksgezondheid:

  • Het zorgpersoneel krijgt 10% meer netto loon.
   – Met onmiddellijke ingang wordt al het zorgpersoneel gevaccineerd.
   – Veel mensen raken besmet met corona in ziekenhuizen.
   – Ziek zorg personeel blijft verplicht thuis.
   – Capaciteit problemen vullen we aan vanuit (sociale) defensie.
  • Het Ziekenfonds komt terug.
   – De privatisering van de Zorg is te ver doorgevoerd.
   – De corona pandemie leert dat de effectiviteit van de Zorg onvoldoende was.
   – Dat kostte tienduizenden extra doden.
  • Er komt een sociale dienstplicht voor jongeren vanaf 18 jaar.
   – Jongens en meisjes van 18 jaar gaan een sociale dienstplicht in van 1 jaar.
  • We voorkomen besmettingen.
   – De 1,5 meter afstand, handen wassen en testen blijven.
   – Bij klachten geen bezoek naar publieke ruimtes en thuiswerken.
   – Alleen met een corona bewijs het bezoek van publieke ruimte toegestaan.
   – Wie positief getest is op corona besmetting gaat 2 weken in quarantaine.
   – De noodzakelijke quarantaine wordt gehandhaafd.
  • We stoppen het fuseren van ziekenhuizen.
   – We handhaven de aanrijtijd van ambulances naar 15 minuten.
   – We splitsen de ziekenhuizen naar meer IC capaciteit.
  • We regelen preventie eerst en daarna pas behandeling.
   – Chronische ziekten lossen op door een verbeterde levenswijze.
   – Kuren voor gezond leven wordt opgenomen in het Ziekenfonds.
  • We staan andere geneeswijzen toe.
   – We staan de Faag therapie toe en ontwikkelen deze.
   – De chemische en fysieke wordt uitgebreid met de leefstijl geneeskunde.

Financien:

  • De Belastingdienst wordt alleen bevoegd tot het geven van boete rente.
   – Alle heffingskortingen vervallen. Saldering belasting met premies vervalt.
   – Alle drempels of aftrek voor uitgaven vervallen.
   – De drempel voor belasting middeling vervalt.
  • De Belastingtarieven wijzigen.
   – De eerste 10.000 Euro inkomsten is onbelast.
   – Er komt een belasting tarief van 20% belasting op werkelijke inkomsten.
   – Box2 en Box3 vervallen.
   – Er komt een belasting van 20% op werkelijke winst.
  • We stellen de Rekenrente op 4%.
   – De (ECB 30jaar Euro swap) rekenrente wordt afgeschaft.
   – Rekenrente is nu rond de 0,5%. Bijstelling levert meer dekkingsgraad op.
  • We voeren voor alle winsten 20% winstbelasting in.
   – Er is nu geen gelijkheid in winst belasting. Expats en Big Tech betalen vrijwel niets.
   – Alle organisaties en personen gaan 20% winst belasting betalen.
  • Kinderopvang en naschoolse opvang wordt gratis.

   Economie:

   • De AOW wordt een volksverzekering op 17,0% van het bruto inkomen.
    – De SVB ontvangt alle premie inkomsten.
    – De SVB maakt elke maand een overzicht van inkomsten en uitgaven.
    – Voor de AOW vervallen alle controles op samenwonen.
    – Ieder betaalt 45 jaar mee aan de AOW tot een maximum.
    – Na 45 jaar werken (na dag school) krijgt men staatspensioen.
    – De UWV houdt het aantal jaar werken bij.
    – De AOW wordt gelijkgesteld voor alle huishoudens op het minimum loon.
   • De reclame code commissie gaat de eerlijke reclame na.
    – Kindermisbruik in reclame wordt verboden.
    – Reclame voor ongezonde producten wordt verboden.
   • We verbeteren de koopkracht met 5% per jaar.

Sociale Zaken:

  • We bestemmen de volksverzekeringen waar ze voor zijn.
  • Iedereen wordt verplicht verzekerd voor de volksverzekeringen.
  • De AOW komt volledig uit de AOW volksverzekering premie.
   – De volks- en werknemerverzekeringen gaan nu voor een deel op aan belasting heffingskortingen.
   – De heffingskortingen vervallen.
   – De AOW alleenverdieners wordt gesteld op die van alleenstaanden.
  • We brengen de WW naar 3 jaar via een omslagstelsel.
  • Er komt een Ziektewet voor 2 jaar via een omslagstelsel.
  • We regelen een Arbeidsongeschiktheidsverzekering via een omslagstelsel.
  • We regelen aparte organisaties voor de inning van de volks- en werknemersverzekeringen.
   – Nu heeft de Belastingdienst alle inkomsten naar zich toe getrokken.
   – Met vervaging van de prudente grenzen tot gevolg.
   – Alle volks- en werknemerverzekering financiën gaan naar een aparte organisatie.
  • We regelen de opvang, zorg en een nieuw leven voor mensen op straat.

Media:

  • Alle media dienen te voldoen aan de vrijheid van meningsuiting.
   – Commentaar bij alle artikelen dient mogelijk te zijn.
   – Commentaar wordt gegeven met de werkelijke naam.
   – Onbeschaafde commentaren kunnen weggestemd worden.
  • De keuze van programma’s voor de publieke media wordt democratisch.
   – Er komt een ProgrammaRaad  waarin gekozen leden de publieke media regelen.
   – Er komen programma’s voor verbetering van de leefstijl op publieke media.
  • Bij tv en video opnames dient reclame doorspoelen mogelijk te zijn.
   – Wie in Nederland uitzendt staat doorspoelen reclame toe.
  • We verbieden reclames die bijdragen aan ongezond leven.
   – Alle reclames voor tabak worden verboden.
   – Alle reclames voor zoetwaren worden verboden.
  • We verbieden reclames die gebruik maken van kinderen onder de 18 jaar.

Woningbouw:

  • We schaffen  de verhuurdersheffing af.
   – Door de verhuurdersheffing, die de corporaties 2 maanden huur kost, kunnen er geen sociale woningen gebouwd worden.
   – Woning corporaties met slecht bestuur gaan failliet.
  • Gemeenten stoppen alle beperkingen op woningen.
   – Alle bestemmingsplannen vervallen.
   – In alle gemeenten komt een zelfbewoningsplicht.
  • We brengen gelijkheid in sociale woning toewijzing.
   – Toewijzing van woningen vindt plaats door een wachtlijst volgorde.
   – Er komen geen urgente of opgelegde toewijzingen meer.
   – Wie een eigen huis heeft, komt niet in aanmerking voor sociale huur.
   – Volwassenen (vanaf 18 jaar) mogen huurcontracten aangaan.
   – Kinderen erven huurcontracten van de overleden ouder.
  • De flex huren wet vervalt, alle huurders gelijke rechten.
   – De flex huren wet van D’66 is desastreur voor de huurder.
   – De private huur gaat gedwongen terug naar de collectieve huur.
  • Gemeenten mogen geen enkel verbod op wonen leggen.
   – Het permanent wonen in vakantiewoningen wordt toegestaan.
   – De maximale huur wordt maximaal volgens puntentelling bepaald.
   – De WOZ wordt niet meer in de puntentelling meegenomen.
  • We regelen een huurverhoging stop voor 5 jaar.
  • We stellen landelijke regels vast voor buren overlast.
  • We stellen de rente aftrek voor eigen woningen vast voor de komende 30 jaar.

Infrastructuur:

  • We stellen de maximale snelheid op snelwegen vast op 100km.
   – Voor de corona crisis waren er vaak harmonica files.
   – Dat lost op door iedereen op gelijke snelheid te laten rijden.
  • We regelen dat vrachtauto’s voldoende onderhouden zijn.
   – We regelen voldoende rustplaatsen voor vrachtwagenchauffeurs.
   – Vrachtwagens die in Nederland rijden moeten goed onderhouden zijn.
  • We voeren een 10 punten rijbewijs in voor iedereen.
   – Er zijn teveel verkeers hufters. Bumper kleven kost 2 punten.
   – Wie ruzie maakt in het verkeer krijgt 5 punten aftrek.
   – Wie onder invloed rijd krijgt 5 punten aftrek.
   – Wie onder invloed rijd en een dodelijk ongeval veroorzaakt krijgt alle punten aftrek.
  •  We stemmen de weg capaciteit af op de verkeersintensiteit.
   – We verplichten enkele dagen thuiswerken om files op te lossen.
   – Rijkswaterstaat stemt de capaciteit van de weg af op de intensiteit.
  • We verminderen de verkeersongevallen.
   – We verminderen de 30 km zones, vanwege toename verkeersongevallen.
   – e-Bikes worden begrensd op 20km per uur.
   – Alle langzaam verkeer bestuurders moeten verplicht een helm dragen.
  • Het private busvervoer wordt weer publiek.
   – De NS mag niet (meer) internationaal opereren.
   – Het busvervoer dient veel fijnmaziger diensten aan te bieden.
   – Het busvervoer wordt landelijk geregeld.

Milieu:

  • De opwarming van het klimaat komt door de toename van de bevolking
   – In 100 jaar tijd is de wereldbevolking 7x toegenomen.
   – We willen dat de ontwikkelingssamenwerking met name de bevolking toename beperkt.
  • De bekende olievoorraad is wereldwijd nog voor 45 jaar te winnen.
   – Er is onvoldoende aandacht dat de fossiele brandstof over 45 jaar op is.
   –  De energietransitie krijgt voorrang op alle klimaatmaatregelen.
  • We starten de bouw van 3 kerncentrales (kosten 10 miljard per stuk)
   – Bouw 1 kerncentrale in Borssele (Zeeland) erbij.
   – Bouw 1 kerncentrale op de Tweede Maasvlakte.
   – Onderzoek de mogelijkheid om aan het IJsselmeer een 3e kerncentrale te bouwen.
  • We verhogen de dijken in de komende 50 jaar.
   – Het smelten van de ijskappen van Groenland en Antarctica zet door.
   – Dat zal enige verhoging van het zeewater geven, we verhogen de dijken.
  • Plant bomen.
   – Plant bomen ter compensatie van nieuwbouw of uitdieping.
  • Nieuwe en bestaande woningen dienen energieneutraal te zijn.

Voedsel en Water:

  • EU lijst invasieve plantensoorten aanvullen met Nederlandse.
   – Het giftige Jacobskruiskruid en andere worden bestreden.
  • Er komt een verbod op ongezond bewerkt voedsel.
   – Er komt 25% BTW op ongezond bewerkt voedsel.
   – De BTW op gezond voedsel gaat naar 5%.
   – Burger moestuinen worden gestimuleerd.
  • De boeren en vissers verzorgen gezond voedsel.
   – Boeren en vissers verzorgen mede de natuur.
   – Nederland stelt normale EU vis-, landbouw- en natuur regelgeving voor.
   – De stikstofproblematiek slaat nergens op. Stikstof is nodig voor groei.
   – Er komen regels die de stikstof grenzen verhogen naar normaal.
  • We regelen in EU verband een 0% BTW tarief op gezond voedsel.
   – Lokale voedsel producenten en leveranciers gaan 0% BTW betalen.

Defensie en EU:

  • We versterken de NAVO met 2% bijdrage. Dat kost 7 miljard Euro.
   – De NAVO is noodzakelijk voor de veiligheid van Nederland en de wereld.
  • We stoppen de EU politiek voor afbouw NAVO en opbouw EU leger.
   – We geven een veto op alle initiatieven voor een EU leger.
  • Koopkracht verbetering dient de eerste prioriteit van de EU te zijn.
   – De EU dient koopkracht voordeel te geven voor alle EU lidstaten.
   – De ECB 30jaar swap Euro rekenrente dient verhoogd te worden naar 4%.
  • We pakken de intimidatie van Rusland aan.
   – De modernisering van het leger wordt doorgezet.
  • Turkije moet uit de NAVO vanwege het dictatoriaal gedrag.
Translate »