2. Wij Willen Koopkracht

Beschaafd Nederland constateert dat met de kabinetten Balkenende en Rutte de koopkracht voor de “mindere man en vrouw” onvoldoende is. Werk is geen garantie voor een huis, verwarming en eten. Beschaafd Nederland wil voldoende koopkracht naar de bevolking. Dat kan door het instellen van een maximum prijs voor de eerste levensbehoeften.  Beschaafd Nederland wil voor elk individu en elke organisatie die winst maakt 20% belasting of winst belasting over de werkelijke winst. Dat kan met een inkomstenbelasting van 20%, na 10.000 Euro belastingvrij inkomen. De volksverzekeringen worden bepaald op waar ze voor bedoeld zijn.

Met de oorlog tussen Rusland en Oekraine stijgen de prijzen voor de eerste levensbehoeften enorm. Daarnaast zijn door de liberale privatisering de huren en zorg niet meer te betalen. De huren zijn door de flex-wet niet te betalen. De benzine kost nu €2,20, de diesel €2,00. De electriciteit kost nu €0,65per kWh (prijspeil juni 2022). Het gas kost nu €2,67 per kubieke meter. Het BTW% is onvoldoende afgestemd op gezond en beschaafd leven. Het lage BTW tarief is nu toepasbaar op primaire levensmiddelen als eet- en drinkbare producten zolang ze maar niet alcoholhoudend zijn. Er is een frisdrank opslag. Veel fabrieksmatig gemaakte etenswaren zijn ongezond. Er is een tijdelijk laag BTW tarief op de diensten van mensen die met de handen werken, terwijl hun diensten van groot belang zijn voor de samenleving.

Beschaafd Nederland wil een maximum prijs voor huren, brandstof en energie. Alle maandelijkse huur mag maximaal 30% van het gezinsinkomen zijn, rekening houdend met de huurpunten. De benzine 1,80 en de diesel 1,40 Euro. De electriciteit mag maximaal €0,24 per kWh kosten (prijspeil juli 2021), alle belastingen en heffingen gaan eraf. De gasprijs per kubieke meter (m3) aardgas op €0,87 (prijspeil juli 2021). 

Beschaafd Nederland wil vier BTW tarieven, 0% B.T.W. voor water, gas en electriciteit. En op deze eerste levensbehoeften ook geen belasting opslag. We willen 5% B.T.W. voor handenarbeid (kapper, kok, schilder, bouwvakker, chauffeur, accountant, zzp-er enzovoorts) en primaire levensbehoeften die geen alcohol of suiker bevatten. Het 15% BTW tarief is voor producten die nodig zijn om te leven (media, enzovoorts). Het 25% BTW tarief voor ongezonde producten en luxe diensten.

De financiële verslaggeving in Nederland is sterk politiek gekleurd. Zo is de verslaggeving over inkomsten en uitgaven van collectieve en werknemers verzekeringen fragmentarisch verdeeld over diverse instanties. De uitgaven staan bij het SVB en de inkomsten bij de Belastingdienst.

Het SVB heeft medio 2015 het jaarverslag 2014 gereed, terwijl de Belastingdienst alleen haar beheersverslag 2011 gereed heeft. De overheid verslaggeving is niet tijdig, niet compleet en daardoor niet controleerbaar en onvoldoende voorspelbaar. In 2009 schreef de Algemene Rekenkamer in haar rapport “Fiscalisering aow niet door vergrijzing

Voor de belastingplichtige is niet zichtbaar welk deel van de heffingskorting van de belastingen wordt afgetrokken en welk deel van de premies volksverzekeringen (AOW, ANW en AWBZ). Het gevolg is dat de heffingskortingen voor ruim 92 procent in mindering gebracht worden op de te innen premies volksverzekeringen en voor slechts acht procent op de te innen belastingen. Het Rijk moet vervolgens miljarden euro’s uit de schatkist bijstorten om zogenaamde tekorten in de fondsen (waaronder het AOW-fonds) te voorkomen.

De overheid spiegelt de burger voor dat de vergrijzing niet te betalen is, maar feitelijk neemt ze om politieke redenen een groot deel van de volksverzekeringen voor het verrekenen van de belasting heffingskortingen. Er zou minder AOW premie betaalt moeten worden als de AOW/ANW premie ook alleen daadwerkelijk gebruikt zou worden voor de AOW/ANW. Bij de AWBZ is nog een groter deel gekort naar de belasting heffingskortingen.

Beschaafd Nederland wil een tijdige, complete en juiste verslaggeving van de overheid. Er komt een sociaal jaarverslag nieuwsbrief, waarin de feitelijke inkomsten en uitgaven van de collectieve verzekeringen staan vermeld. Deze nieuwsbrief wordt aan alle gezinnen via de media toegezonden eind augustus van een volgend jaar. Daardoor is iedereen geïnformeerd voor Prinsjesdag. Daarnaast willen we de premies volksverzekeringen ook alleen gebruiken voor de volksverzekeringen.

 De collectieve voorzieningen worden ingesteld als een percentage van het totaal besteedbaar inkomen. Op de prognose zetten we een marge van 5% om afwijkingen op te vangen. De schandelijke en niet respectvolle controle op de AOW bij samenwonen vervalt. Het aanvullend pensioen is inkomen opgebracht vanuit een individuele verzekering en wordt niet verrekend met een uitkering uit een collectieve verzekering.

Beschaafd Nederland stelt voor om de heffingen voor de collectieve verzekeringen eenvoudig te baseren op een percentage van het totale Nederlandse besteedbaar inkomen. Dat verhoogd met 5% opslag voor onzekerheden en administratie.

De belasting omvat nu 3 boxen. Box 1 voor de inkomsten belasting (36,5 – 52%), Box 2 voor inkomsten uit deelnemingen in bedrijven (25%) en Box 3 voor inkomsten uit sparen of vermogen (30%). De boxen omvatten nu allerlei opslagen, heffingskortingen, vrijstellingen en fictieve berekeningen. Dat kan eenvoudiger.

Beschaafd Nederland wil slechts één belasting box, met één tarief 20%, zonder heffingskortingen, zonder opslag voor huurwaarde. Met een vrijstelling van belasting voor de eerste 10.000 Euro. Inkomen uit mantelzorg of kinderopvang is niet belast. Het belastbaar inkomen is gebaseerd op het werkelijke inkomen, niet meer op de berekening van een fictief rendement.

Het BTW% is onvoldoende afgestemd op gezond en beschaafd leven. Het lage BTW tarief is nu toepasbaar op primaire levensmiddelen als eet- en drinkbare producten zolang ze maar niet alcoholhoudend zijn. Er is een frisdrank opslag. Veel fabrieksmatig gemaakte etenswaren zijn ongezond. Er is een tijdelijk laag BTW tarief op de diensten van mensen die met de handen werken, terwijl hun diensten van groot belang zijn voor de samenleving.

Beschaafd Nederland wil drie BTW tarieven, 5% voor handenarbeid (kapper, kok, schilder, bouwvakker, chauffeur, accountant, zzp-er enzovoorts) en primaire levensbehoeften die geen alcohol of suiker bevatten (water). Het 15% BTW tarief is voor producten die nodig zijn om te leven (gas, benzine, media, enzovoorts). Het 25% BTW tarief voor ongezonde producten en luxe diensten.

De winstbelasting (nu vennootschap belasting) is voor veel ondernemers niet gelijk. Grote organisaties als multinationals en pensioenfondsen betalen geen winstbelasting. Zelfstandigen zonder personeel betalen inkomsten belasting, die veel hoger is dan de winstbelasting. De winst uit het vermogen (box 3) wordt geschat berekend. Daarnaast betalen mensen vermogensbelasting.

Beschaafd Nederland wil dat alle organisatie, grote en kleine ondernemers of particulieren 20% winstbelasting betalen over winst. Alle regelingen als vennootschap belasting, vermogens belasting, kleine ondernemers regeling en dergelijke komen te vervallen. Als kerkgenootschappen winst maken betalen ze belasting.

Jarenlang heeft de overheid de pensioenfondsen “klein” gehouden door een strikt rekenrente en toezicht beleid. Verlaging van de rekenrente naar de steeds lager wordende 30-jarige Euro swap rente was niet nodig. Pensioenfondsen leefden van dag tot dag terwijl de verplichtingen voor de zeer lange termijn gelden. De zogenaamde “risicovrije”  rekenrente zorgde voor verlaging van uitkeringen van velen. DNB bepaalde de rekenrente en ging zo als toezichthouder niet prudent (= voorzichtig en zorgvuldig) om met de financiële belangen van de pensioen gerechtigden.

Beschaafd Nederland wil de rekenrente voor de langjarige verplichtingen van pensioenfondsen voor 10 jaar herstructureren naar 4%. Gemiddeld gaan pensioenfondsen naar 140% dekkingsgraad. Artikel 2.2. uit het Financieel Toetsingskader vervalt. Na het jaar van herstructurering gaan de Pensioenfondsen winstbelasting betalen. De indexering wordt hersteld en te weinig uitgekeerd pensioen alsnog betaald. Het toezicht gaat volledig naar de AFM (Autoriteit Financiële Markten).

Berekening dekkingsgraad verbetering. Bij een duration (tijd tot pensioen) van gemiddeld 18 jaar (Bron: DNB 2015 Renteafdekking van pensioenfondsen) zal elke stijging van de rekenrente met 1% aanleiding geven tot 18% verbetering van de dekkingsgraad.
Translate »