11. We Willen Geen Migratie.

Beschaafd Nederland constateert dat het kabinet de controle heeft verloren over de migratie. Asielzoekers zijn niet terug te sturen. Waarom laten we ze dan binnen? Eerst de kraan dicht en dan dweilen. We willen de grenzen sluiten. Europa kan de immigratie niet aan. Illegale uitgeprocedeerde asielzoeker organiseren zich in roversbendes. Die pakken we op en gaan de gevangenis in totdat ze terug willen of gaan.

Er is een volksverhuizing gaande. En dat onder mensonterende omstandigheden. Er zijn zeer veel mensen die in de beschaafde Europese Unie asiel aanvragen. Daar hebben mensen recht op vanuit het internationale recht en volgens de mensen rechten. Gecoördineerd vervoer naar landen die deze mensen op willen vangen is nodig. Maar met deze enorme mensenmassa is enige structuur noodzakelijk. Er is onderscheid tussen vluchtelingen en economische vreemdelingen. Elke inwoner van Nederland heeft recht op bed, brood, bad, veiligheid, zekerheid en scholing.

Beschaafd Nederland wil een gastvrije en open migratie. Wie recht heeft op asiel, die krijgt een eenjarig asielvisum bij de eerste opvang en bij de start van de procedure. Een vreemdeling die werk zoekt krijgt een werkvisum voor een jaar. Na een jaar zou de asielaanvraag gereed moeten zijn en kunnen we een asielvisum voor 3 jaar geven. Wie wil inburgeren schoolt zich dusdanig dat integratie mogelijk is. Nederlander worden kan onder inlevering van de vorige nationaliteit.

De immigratie gaat voornamelijk naar de steden. In steden wonen grote groepen mensen uit andere culturen. Er is geen integratie, omdat met de dubbele nationaliteit er geen stimulering plaatsvind tot samensmelting met de binnenlandse cultuur. Dat leidt uiteindelijk tot conflicten. Immigranten krijgen zonder voorwaarden voor integratie de Nederlandse nationaliteit naast de eigen nationaliteit.

Beschaafd Nederland wil vrede in de steden. Dat kan als er vanuit de overheid stimulering plaatsvind voor samensmelting van culturen. Dat is alleen mogelijk als een immigrant daadwerkelijk kiest voor de Nederlandse cultuur zoals vastgelegd in de Grondwet.

Miljoenen mensen zijn op de vlucht. Op de vlucht voor terreur. De terreur van de Tweede Wereldoorlog herleeft met ISIL. Een totalitair regime dat mensen passioneel hersenspoelde om hen te dienen. Het op brute wijze vermoorden van alle tegenstand. Alleen de eigen bevolkingsgroep telt. De migratie van vele miljoenen mensen moeten we niet als een losstaand probleem zien, maar in het kader van de wereld problematiek.

Beschaafd Nederland vindt de volksverhuizing een wereld probleem. Er is alleen een oplossing door een gezamenlijke inzet van geallieerden, de NAVO inclusief Rusland en China. Europa moet alle politiek gekrakeel over de Krim staken, een referendum stemde in grote meerderheid voor aansluiting met Rusland. Rusland moet de Oekraïne verlaten.

De open grenzen van de Europese Unie eisen hun tol. Het verdrag van Schengen met de open binnen grenzen faalt omdat de buiten grenzen lek zijn. Als landen toe willen treden tot de Europese Unie, moeten de buiten grenzen in die landen dicht. Dat gebeurt nu mondjesmaat. Veel immigranten kiezen voor de beschaafde samenleving in de Europese Unie. De beschaafde Europese Unie kan echter geen ongecontroleerde immigratie aan. Van begin 2000 naar 2015 is de Nederlandse bevolking met bijna 1 miljoen mensen toegenomen. Van 15.863.950 naar 16.829.289 mensen. In 2000 was 17,5% en in 2015 21,4% immigrant.

Beschaafd Nederland wil een normale grenscontrole aan de buitengrenzen. Totdat de organisatie van de buitengrenzen geregeld is, is een normale grenscontrole aan de binnengrenzen nodig. Bij de grens bepaal je het type van de inkomende migratie. Met een paspoort van de Europese Unie of anderszins voldoende visa is steekproefgewijs controle voldoende. Aan de grenzen moet registratie van asiel aanvraag plaatsvinden.

Nederlanders die terugkomen uit den vreemde moeten allerlei moeilijke procedures doorlopen en worden behandeld als asielzoekers. Het is makkelijker om Nederland te verlaten dan terug te keren naar Nederland. Het lijkt er soms een beetje op of dat men je ziet als een buitenlander die naar Nederland wil komen om zijn levenssituatie te verbeteren. Je hoeft geen integratie cursus te volgen maar je blijft wel tussen het wal en het schip hangen.

Beschaafd Nederland wil dat Nederlanders die immigreren vanuit den vreemde onmiddellijk toegang krijgen tot de normale Nederlandse zaken. Bij huwelijk in het buitenland en kinderen moeten Nederlandse procedures in den vreemde al zijn uitgevoerd op de Nederlandse informatie systemen.

Het integratie proces moet uitgaan van het aanleren van de Engelse taal en de taal van het asiel land. Velen die komen kennen al Engels. Immigranten kunnen dan de scholing van de asiel kinderen en gezinnen in het Engels en in de taal van het asiel land geven. Voor alle asiel zoekers geldt dat scholing de eerste prioriteit is. Bij de scholing is de gelijkheid, de vrijheden, de rechten en plichten het uitgangspunt.

Beschaafd Nederland vindt dat de gelijkheid van elke burger, van volwassen man en vrouw, bovenaan staan om tot een beschaafd samenleven te komen. Daarna volgen vrijheden als vrijheden van expressie en overtuiging, mits die geen overlast veroorzaakt voor de ander. Alles is gericht op het vrij zijn van vrees en geen gebrek leiden. Scholing kan gegeven worden door immigranten zelf.

Er is een zeer grote logistieke operatie gaande om alle asiel zoekenden op te vangen. Bij de opvang geldt dat voorzien moet worden in de eerste levensbehoeften van migranten. Bed, brood en bad zijn nodig. Ook medische hulp is in eerste instantie nodig.

Beschaafd Nederland ziet dat de opvang van asiel zoekenden eerst in tenten kampen moet plaatsvinden. Dat kan niet anders met deze instroom. In de kampen moet duidelijkheid, veiligheid en zekerheid bovenaan staan. De asiel zoeker krijgt bij de eerste opvang informatie over de spelregels in onze samenleving in de taal van herkomst. Wie niet goed omgaat met de spelregels bij de opvang krijgt geen asiel en is uitgeprocedeerd.

Het op straat zetten van uitgeprocedeerde asielzoekers past niet in een Beschaafd Nederland. Mensen die werk zoeken moeten zelf hun verblijf regelen en een werkvisum aanvragen. Als mensen illegaal blijven dan komen ze in een strafproces om onmenselijke uitwassen te voorkomen. Vele illegalen in de Europese Unie op straat, met onmenselijkheid tot gevolg.

Beschaafd Nederland gaat ervan uit dat de asielaanvraag procedureel correct verloopt. Alle uitgeprocedeerde asielzoekers en hun gezin krijgen verplicht een enkele vliegreis naar het land van herkomst.

Translate »