4. Wij Willen Goed Onderwijs

Beschaafd Nederland ziet ongelijkheid en onveiligheid in het onderwijs. ER zijn “zwarte” en “witte” scholen. Veel scholieren gebruiken drugs. Scholieren bewapenen zich.  Beschaafd Nederland wil volledig veilige scholen en universiteiten. Leefstijl les wordt op alle niveaus verplicht. Scholen wordt verboden om een “vrijwillige bijdrage” te innen. Leerplicht wordt volledig gratis. Schoolreisjes vervallen. Leer programma’s met zelf leren krijgen geen prioriteit.

Het onderwijs heeft onvoldoende oog voor gelijkheid en vrijheid zonder overlast. Allerlei “vrijwillige” bijdragen zijn verplicht. Verschillende soorten studieboeken en lesmaterialen zijn gratis voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. De school zorgt voor de schoolboeken. En informeert ouders over welke lesmaterialen zij zelf nog moeten aanschaffen. Schoolreisjes zijn ontaard in luxe reizen naar de culturele zon. Terwijl 1 op de 8 gezinnen rond moet komen van 5 Euro per dag.

Beschaafd Nederland wil volledig gratis onderwijs tijdens de leerplicht, daarna tot 23 jaar komt er een basisbeurs. Dat om de gelijke kansen terug te brengen in het onderwijs. De vrijwillige bijdragen of borg gelden alleen voor wie dat kan en wil betalen en zijn echt vrijwillig. De luxe (school)reizen vervallen. De leerplicht is er tot en met 17 jaar. Daarna dient betaling per cursus of vak plaats vinden, tot voor universitair en hoger onderwijs de tarieven zoals die bijvoorbeeld gelden bij de Open Universiteit (vanaf € 160). De collegegelden schaffen we af.

Vaak is het voor kinderen niet veilig op school. De kern van de onveiligheid zijn kinderen die zich agressief en pesterig gedragen. En leraren die onvoldoende tegen pesten optreden. Agressief gedrag is ook andere kinderen aanzetten tot onbeschaafd gedrag naar andere kinderen. Tot agressief gedrag hoort uitsluiting van groepsvorming. Elk kind kan vrij en zonder overlast deelnemen aan het onderwijs.

Beschaafd Nederland wil een veilige omgeving op school. In de lessen komt aandacht voor de Nederlandse vrijheid in balans met verantwoordelijkheid zonder overlast. Er is op een openbare en confessionele school geen plaats voor kinderen die zich agressief gedragen. Deze kinderen gaan naar het speciaal onderwijs met individueel aandacht voor verbetering van het gedrag. Als ouders het gedrag van kinderen niet bijsturen, dan moeten scholen dat doen.

Nog geen 15% van de brugklas leerlingen haalt voor de rekentoets het benodigde 1F-niveau (Telegraaf 4-11-2015). Nederlandse onderwijzers zijn dol op de moderne techniek van het tablet. Op een tablet gebruik je de calculator om sommen uit te rekenen. Maar daar red je het niet mee in de samenleving. Geld teruggeven bij een kassa moet je met hoofdrekenen uitvoeren. De afstemming tussen de verwachtingen uit de economie stroken niet met de oplevering van het onderwijs.

Beschaafd Nederland wil een hogere prioriteit voor het klassiek onderwijs. Rekenen en taal zijn een noodzaak voor de beschaafde samenleving. Stel het hoofdrekenen, het Nederlands en het Engels verplicht te behalen met minimaal een voldoende. Klassiek onderwijs betekent ook vasthouden aan een degelijke taakstelling.

Het aantal buitenlandse studenten bij universiteiten is gestegen van 12,2% in 2013 tegenover 8,6% in 2009. Van de studenten die in 2008 naar Nederland kwamen was ruim vijf jaar later, op 1 januari 2014, twee derde deel niet meer in Nederland woonachtig (Bron: CBS Internationaliseringsmonitor). De universiteiten zien graag dat onze opleidingen internationaal bekend staan. Maar de belasting betaler betaald.

Voor geneeskunde is er tot 2017-2018 een numerus fixus, een loting. Daarna selecteert de universiteit. Meer dan 25% van de geneeskunde studenten komt uit het buitenland. Het Capaciteitsorgaan berekende de benodigde instroom van huisartsen en andere zorgverleners. In België zijn er 2x zoveel huisartsen en specialisten per inwoner dan in Nederland. Berekent het Capaciteitsorgaan de behoefte aan medische zorgverleners wel correct door uit te gaan van fte’s en niet van mensen?

Beschaafd Nederland wil dat allereerst binnenlandse studenten een plaats krijgen in studie richtingen. Loting vervalt, evenals selectie. Selectie vindt plaats door de resultaten van de tentamens in het eerste jaar. De berekening van de benodigde capaciteit van dringend benodigde beroepen moet getoetst worden door een Onderwijs en Planning Autoriteit.

Translate »