Naar een eerlijk pensioenstelsel.

Onze volksvertegenwoordigers hebben over de pensioenen wel de klok horen luiden maar weten niet waar de klepel hangt. Opmerkelijk is dat de polder (werkgevers en werknemers) zich laat regeren door een volksvertegenwoordiging die geen financiële kennis heeft van pensioenen. Dat komt omdat ‘de polder’ gericht is op ‘meepraten’. Dat werkt wel als het economisch goed gaat maar niet als miljoenen met name oudere burgers afglijden naar armoede.

Pensioenroof.

De door de politiek (CDA/VVD/PvdA/SGP/D’66) gedwongen waardering van de verplichtingen van pensioenfondsen is veel te hoog en voor de deelnemers niet prudent (zorgvuldig en voorzichtig omgaan met financiële belangen). Veel mensen gaven het vertrouwen over de pensioen problematiek aan VVD en PvdA. Het vertrouwen is beschaamd. Daar komt nog bij dat de overheid bij monde van bewindslieden en De Nederlandsche Bank (DNB) de pensioenfondsen corrumpeert. Pensioenfonds besturen krijgen de zwarte piet.

Enkele voorbeelden van de corrumptie. DNB bepaalt de balans van pensioenfondsen via de REKENRENTE rente termijnstructuur en regelt de toelating tot de pensioenfonds besturen. Een tweeledigheid, die niet past in een good-governance code. De rendementen in de jaarverslagen van nu zijn de optelling van de beleggingswinsten en de renteverliezen, voor (internationale) jaarverslagen not-done. De levensverwachting (man 65 jaar) waar pensioenfondsen mee moeten rekenen is na een dictaat van DNB aan het Actuarieel Genootschap ingesteld voor mannen op 86 jaar terwijl de werkelijke sterfleeftijd gemiddeld op 75 jaar ligt. Dat vermindert onterecht de pensioen uitkeringen.

eenvoudig Pensioenstelsel.

De pensioen rekenprincipes zijn goed uit te leggen en een prognose van het gevolg van wetswijzigingen is eenvoudig te maken. De waardering van de langlopende verplichtingen vindt plaats volgens de rekenrente. De REKENRENTE was eind december 2015 1,75% en zakt nog steeds (juli 2016 0,85%). De pensioenfondsen verjongen zich. De DURATION (tijd tot pensioen) is nu 18 jaar, terwijl die in 2010 17 jaar was.

Stel dat je de waardering van de verplichtingen instelt op een gedempte rekenrente naar het 10-jaars gemiddelde van de beleggingswinsten. Die was bijvoorbeeld bij Zorg&Welzijn 6,2%. Maximaliseer de rekenrente op 4%. Je kunt de dekkingsgraad uitrekenen door het verschil in REKENRENTE maal de DURATION.

Als je langlopende pensioen verplichtingen dempt op een REKENRENTE van 4%, dan stijgen de dekkingsgraden ten opzichte van 2015 met  (4% – 1,75% * 18) = 40,5%. De gemiddelde dekkingsgraad van de pensioenfondsen eind 2015 ligt rond de 97% en gaat met een waardering op rekenrente 4% naar 137,5%. Dan is indexeren (als er überhaupt inflatie is) mogelijk. De pensioenfondsen blijven gehouden aan een solvabiliteit van boven de 120%, dat niet op te brengen is met de huidige rekenrente methodiek. Wel dienen de renteswaps voor de rekenrente wijziging afgebouwd te zijn.

Eerlijk Pensioenstelsel.

De neo-liberalen van VVD, PvdA en D’66 willen wellustig de pensioenfondsen afbouwen en vervangen door verzekerde regelingen. Wie profiteert? Niet de deelnemers want die krijgen geen zekere pensioen uitkering meer, wel de verzekeraars en mogelijk ook de politici die deze maatregelen voorstellen. Pensioenroof en corrumptie van het pensioenstelsel is aan de orde.Er dient in het pensioenstelsel genoegdoening plaats te vinden op de volgende punten:

  1. De mogelijkheid voor pensioenfondsen om de langlopende verplichtingen te waarderen met een rekenrente naar het 10-jaars gemiddelde van de beleggingswinsten en maximaal 4%. Dat vergt een extra artikeltje in het FTK (Financieel Toetsings Kader)
  2. Er moet een nieuwe toezichthouder komen voor pensioenen en verzekeraars zoals de Pensioenkamer destijds. Hef het toezicht van AFM en DNB op.
  3. Spreek waardering uit voor de pensioenfonds besturen die vaak onbezoldigd in deze moeilijke omstandigheden het hoofd boven water hielden.
  4. Laat de pensioenfondsen met de echte gemiddelde sterfleeftijd werken en niet met de levensverwachting die politiek gestuurd en vele jaren te hoog is.
  5. Stel de pensioenleeftijd in na 45 jaar werken. Daarmee gaat een bouwvakker (begint op 15 jaar) op 60 jaar met pensioen en een afgestudeerde (begint op 25 jaar) op 70 jaar. Nu is de ongelijkheid steeds groter.
  6. Bouw de renteswaps bij pensioenfondsen af. Renteswap afdekking vond veelal plaats na een dictaat van DNB.
  7. De AOW volksverzekering moet de overheid volledig besteden aan de AOW. Nu wordt volgens de Algemene Rekenkamer slechts tweederde besteed aan de AOW. Het overige gaat op aan belasting heffingskortingen.

Er moet GEEN nieuw pensioenstelsel komen, maar wel een politieke herschikking van pensioen uitgangspunten. De politiek moet prudent (voorzichtig en zorgvuldig) om leren gaan met de belangen van de burgers.


Geplaatst

in

door

Tags:

Translate »