10. Wij Willen Respect.

Beschaafd Nederland constateert een grote afname van respect. Een beschaafde samenleving kan alleen bestaan op basis van respect. Zo was het duizenden jaren geleden, zo is het nu.  Ongelijkheid vermindert respect. Beschaafd Nederland wil handhaving van het 1e artikel van de Grondwet met een Grondwettelijk Hof. Ook bewindslieden moeten respect tonen voor de “minder man en vrouw”. 

De corona crisis maakt duidelijk dat er veel mensen leven zonder respect. Respect is omzien naar en rekening houden met de andere mens. We moeten de corona pandemie samen oplossen. Steeds meer mensen ontkenden de dodelijke en levenslange gevolgen van een corona infectie. Dat had tot gevolg dat het aantal corona besmettingen opliep en we in een tweede lockdown beland zijn. Laten we de lockdown isolatie tijd gebruiken om na te denken over Respect. Het rekening houden met andere mensen. Respect helpt ons uit de corona crisis te komen.

Leven zonder respect ontstaat als mensen geen rekening houden met de gevolgen van hun uitlatingen of gedragingen voor andere mensen. In de corona crisis was de informatie niet altijd juist of volledig. Dat heeft mogelijk ertoe geleid dat er een voedingsbodem ontstond voor onjuiste opvattingen. Sociale media hebben de corona ontkenning versterkt en er is een groepscocon van ontkenning ontstaan. Corona ontkenners wijzigen hun opvatting niet totdat ze zelf besmet zijn.

Te vaak leggen onveranderlijke opvattingen de nadruk op de cocon van de eigen groep. De groeps cocon wil de opvatting met geweld in stand wil houden. Geweld is dodelijk voor respect. Respect begint met het besef dat ieder mens anders is en toch gelijk aan de ander. Ieder mens heeft fysieke en psychologische grenzen. Grenzen kunnen veranderen als de verandering tot respect leidt. Respect brengt dat we de corona crisis overwinnen. Respect helpt.

Gelijkheid brengt Respect.

Respect begint bij jezelf. Respecteer je lichaam door gezond te eten, te drinken, te ademen en te bewegen. Respecteer je wil, hart en geest door een balans te zoeken en te vinden tussen vrijheid en compassie. Stop elk geweld tegen de andere mens. Respecteer je vrouw, kinderen en ouders. Respect is het fundament van het huwelijk.

Er heeft bewapening plaatsgevonden in de samenleving omdat er te weinig Respect is tussen bevolkingsgroepen. Er zijn teveel schietpartijen, teveel messteken, teveel wapens in omloop. Soms aanval, soms verdediging, soms branie, noem maar op. Er zijn altijd redenen te vinden om je te bewapenen. Maar Respect dwingt tot ontwapening.

Gelijkheid is de eerste stap naar respect in een land. Het besef van gelijkheid is wat mensen menselijk maakt. Bij gelijkheid is er geen geweld. Ieder mens verdient Respect. Vrouwen zijn gelijk aan mannen. Geen inwoner of immigrant uitgezonderd. Mensen van alle rassen en culturen zijn gelijk. Mensen met en zonder handicap zijn gelijk. De homo is gelijk aan hetero. De jongere is hetzelfde als de oudere. De moeder beoordeelt de rechten van het ongeboren kind. Het gezin is gelijk aan de alleenstaande. Het eenoudergezin is hetzelfde als het tweeoudergezin. Rokers zijn gelijk aan niet-rokers. Mensen die op straat leven, zijn gelijk aan mensen die in huizen wonen.

Gelijkheid is het eerste artikel van de grondwet, maar het moet ook tot uitvoer komen. Het kapitalisme introduceerde een klassensysteem, de laagste klasse die op straat leefde, daarna immigranten, laagbetaalde arbeiders en uitkeringsgerechtigden, de middenklasse van twee verdieners, de hogere klasse van leidinggevenden en de hoogste klasse van rijken. De ouderen die een pensioen ontvangen, worden nu ook tot de lagere klasse gerekend.

Democratie moet uitgaan van Respect.

Een land dat uitgaat van Respect voor de andere mens is beschaafd, veilig en zeker. Respect begint bij evenwichtige “rekening houden met” principes. Democratie is de basis van respect van de burgers voor het koningshuis, kabinet en parlement. Het parlement organiseert de democratische principes door middel van wetten. Dan moeten de wetten ook uitgaan van Respect. En iedereen moet de wetten en principes kunnen begrijpen.

Helaas blijkt met de toeslagen affaire dat de betreffende Wetten niet uitgaan van Respect voor de burger. Daarmee staat de Democratie op het spel. Er is geen andere mogelijkheid dan het herstel van Respect. De Tweede Kamer moet de toeslag affaire Wetten direct verwijderen. De Belastingdienst dient onmiddellijk de openstaande bedragen voor de gedeputeerden te laten vervallen en een vergoeding te betalen voor de geleden schade ter hoogte van de openstaande bedragen.

Wat is er mis aan Nederland dat het democratisch Respect verdwenen lijkt ? Is het omdat politici de Grondwet niet kennen of omdat wetten niet getoetst worden aan de Grondwet via een onafhankelijk Grondwettelijk Hof ? Is de Raad van State onafhankelijk of is het een verlengstuk van de politiek met erebaantjes voor oud-politici ?

Op weg naar Respect.

De overheid moet het Respect voor de burger opnieuw uitvinden. De Grondwet is een uitangspunt van Respect. Maar ga daar dan ook van uit. Dat kan door de oprichting van een onafhankelijk Grondwettelijk Hof. Wij als burger kunnen in de huidige lockdown voordenken over een samenleving gebaseerd op Respect. Zonder wapens, zonder onveranderlijke opvattingen. Willen we Respect geven en ontvangen, dan moeten we soms opvattingen bijstellen en veranderen.

Translate »