1. Wij willen Wonen

Beschaafd Nederland constateert dat er in Nederland een enorme woningnood is. De woningnood is veroorzaakt door een mislukte liberalisering van de kabinetten Rutte. Mensen die werken kunnen geen huis kopen en kunnen ook geen veel te dure huurwoning huren. De flex-huur wet maakt huren te duur en te onzeker. Hardwerkende burgers komen op straat. Het aantal mensen zonder een dak boven het hoofd neemt toe. Schande.

Lees de brief van augustus 2022 aan minister Hugo de Jonge met een analyse en snelle oplossingen voor de woningnood.
Voorstellen per brief aan Hugo de Jonge

Privatiserende managers verrijken zichzelf. De huursector werd gezien als een markt waarin prijsopdrijving mogelijk is. In het beleid van de huur ‘markt’ werden te hoge risico’s genomen. De wachtlijsten voor een sociale huurwoning zijn opgelopen naar ongekende hoogte. Met de D’66 flex-huren wet zijn de huren niet te betalen en te onzeker. De overheid pikt een graantje mee van de burger en stelde een verhuurdersheffing in. Met de verhoging van de huren leverden de huurders qua koopkracht elk jaar  2-5% in. Inmiddels betalen huurders 40% van hun inkomen aan wonen.

Beschaafd Nederland wil terug naar beschaafd huren. We schaffen de  verhuurdersheffing af (gerealiseerd 2023). Er komt een maximale huur gerelateerd aan de woning punten. De komende 5 jaar gaan elk jaar de huren met 5% omlaag. Geeft 5% koopkracht verbetering voor de huurders per jaar. Woningstichtingen gaan naar een maximale omvang van 5.000 woningen. Daarboven vindt splitsing plaats. Bestuurders van woningstichtingen krijgen maximaal 70.000 Euro salaris per jaar. De duurbetaalde Raad van Toezicht van woning corporaties vervangen we door een onbezoldigde Raad van Huurders.

Gemeenten doen niets aan woningbouw omdat ze in de prognose statistisch alle woonvormen als huur- en koopwoningen optellen. Dat is bepaald door de provinciebesturen, die in zelfbenoemde krimp regio’s het bouwen van woningen demotiveren. De huursector is niet te vergelijken met de eigen woning markt. Doorstroming van huur naar eigen woning is niet realistisch. Gemeenten verbieden het wonen in recreatiewoningen. Gezien de desastreuze stilstand en enorme wachtlijsten is een ander beleid nodig.

Beschaafd Nederland wil naar het vrij wonen. Iedereen mag wonen waar men wil en hoe men wil. De welstand commissies schaffen we af. Men kan vrij in de eigen (recreatie) woning wonen. Ook het bouwen wordt vrij, mits voldaan is aan energie neutraal wonen. Gemeentelijke bestemmingsplannen regelen alleen de soort bestemming, niet meer de invulling ervan. De bestemming kan onder andere voor particuliere of zakelijke bebouwing, groen, en dergelijke zijn.

De eigen woning markt is ingeklapt door onzekerheden over de renteaftrek de overheid en prijsopdrijving van makelaars. Daar komt de hysterie over de stikstof en pfas normen bij. Na jaren van verkoop stilstand en dalende verkoopprijzen is de eigen woning markt ontspoord. De lage rente heeft de eigen woningmarkt tot het kookpunt gedreven.

Beschaafd Nederland wil zekerheid voor wonen. De betaalde rente van de hypotheek blijft de komende 30 jaar volledig aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Het eigen woning huurwaardeforfait en de overdrachtsbelasting schaffen we af.

De prijsopdrijving van huur- en eigen woning geeft dat een deel van de bevolking een woning niet meer kan betalen. Die komen op straat. Daarnaast krijgen we steeds meer overlast van verwarde en agressieve mensen in de publieke ruimte. Huur corporaties moeten eenvoudige huurwoningen bouwen met lage huurprijzen. De overheid zet de uitgeprocedeerde asielzoekers nu op straat. Er zijn geen huurwoningen voor nieuwe immigranten laat staan voor de eigen inwoners.

Beschaafd Nederland wil dat geen enkele burger meer op straat hoeft te leven. De op straat levende immigranten moet de overheid beschaafd een enkeltje naar het land van herkomst bieden. De overheid moet de immigratie van 100.000 mensen per jaar naar nul terugbrengen. De overheid moet nieuwe immigranten huisvesten in leegstaande publieke of private gebouwen. Bij het bouwen van huizen dienen voorzieningen voor duurzame energie te zijn aangebracht. Waar mogelijk dienen nieuwe huurhuizen energieneutraal te zijn gebouwd, zodat voldaan is aan de normen.

Translate ยป