2021, Partijdictatuur onvoldoende waarborg democratie.

Het gaat niet goed met de Nederlandse democratie. De Grondwet is met voeten getreden. Enkele personen regelen met ruggespraak van het grootkapitaal de lijsttrekker, de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma. Partij financiering wordt omfloerst via neven stichtingen zonder publicatie. Volksvertegenwoordigers krijgen geen ondersteuning als het niet naar de zin is van de partij besturen. Assistenten koeieneren volksvertegenwoordigers. Bewindspersonen vinden zich boven volksvertegenwoordigers staan en herinneren beleid niet. De democratie staat onder druk van de partij dictatuur.
Wat zijn de voorwaarden voor de democratie in Nederland? De Grondwet is leidend. (artikel 1) Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. Iedereen moet zich kunnen kandideren als volksvertegenwoordiger. De volgorde op de kieslijst moet door de leden of deelnemers aan een partij gekozen zijn. (artikel 4) Iedere Nederlander heeft gelijkelijk recht de leden van algemeen vertegenwoordigende organen te verkiezen alsmede tot lid van deze organen te worden verkozen, behoudens bij de wet gestelde beperkingen en uitzonderingen.
Democratie is de God gegeven methode om het stelen en doden door een dictator te voorkomen. De democratie in Nederland wordt vormgegeven in de Grondwet. Artikel 67.3 zegt dat de leden stemmen zonder last. Met de grondwetswijziging van 1983 is de toevoeging “en zonder ruggespraak” vervallen. Het zonder ruggespraak volksvertegenwoordiger zijn blijkt niet vanzelfsprekend. Met deze wijziging van de Grondwet denken partij besturen dat ze boven de gekozen leden staan. Daarmee is de partijdictatuur is de Nederlandse democratie binnengeslopen.
Een verkiezing kost een partij minimaal 2 miljoen Euro. Gemiddeld leveren de lidmaatschapsgelden ongeveer de helft van de totale partij-inkomsten op. Partijen die aan de laatst gehouden Tweede en Eerste Kamerverkiezingen hebben deelgenomen en die daarbij één of meer zetels hebben behaald, komen voor subsidie in aanmerking. De subsidie mag ook dienst doen voor activiteiten in het kader van de verkiezingscampagne. Veel partijen ontvangen sponsorgelden via neven stichtingen. Sinds 2013 moeten politieke partijen giften boven de € 4500 openbaar maken en melden aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Voor gelijke kansen in de democratie zou elke partij gelijke subsidie moeten krijgen om de verkiezingscampagne uit te voeren. Ook nieuwe partijen. Verantwoording van de herkomst en besteding van gelden voor de verkiezingsdatum is noodzakelijk om het vermoeden van corruptie te bedwingen.
De partij besturen kennen het begrip “good governance” niet. De “wijze van besturen” verdient verbetering. Het CDA heeft een gedragscode voor CDA-ers, maar niet voor het bestuur! De behandeling van Omtzigt is volstrekt tegen de CDA gedragscode. Hoe prudent (zorgvuldig en voorzichtig naar de leden) en complaint (volgens de Grondwet en de wet) oefent een partijbestuur macht uit? Een partij bestuur kan geen enkel mandaat uitvoeren dan democratisch door de leden of deelnemers bepaald. Procedures als voor een lijsttrekker en de plaats op de kieslijst moeten volgens de wet democratisch bepaald zijn. Samenhangend beleid is zoek. Is de teruggang in leden aantal niet te wijten aan slecht bestuur? Er is geen autoriteit die controle uitvoert op de partij besturen.
Hooghartig controleren partijen volksvertegenwoordigers. Bewindslieden vallen buiten de partij controle. Hun handelen staat buiten kijf en valt niet onder controle van de partij. Er is geen duaal bestel. Partijen sensibiliseren volksvertegenwoordigers die de bewindslieden willen controleren bij machtsmisbruik. Een Grondwettelijk Hof is nodig om de democratie in Nederland te herstellen. Het Grondwettelijk Hof kan verdragen, procedures, partijen, bewindslieden en volksvertegenwoordigers controleren en bijstellen naar democratische waardes zoals genoemd in de Grondwet.
Weg met de Partij Dictatuur. We moeten de Grondwet in ere herstellen. Alleen een Grondwettelijk Hof is een waarborg voor de Democratie.
Translate »