19. We Willen Minder Europa

Beschaafd Nederland vindt dat Nederland zijn soevereiniteit binnen de Europese Unie moet uiten. De burgers hebben teveel last van de Brusselse Bureaucratische Dictatuur. Voor 2002 had de burger voordeel van de EU, nu kost de EU de burger teveel. De Grondwet dient boven de EU wetten te staan. De burger dient via een bindend referendum een uitspraak te doen over de soevereiniteit binnen de EU.

Europa heeft een magische aantrekkingskracht op mensen van buiten Europa. Wat is de magie van Europa? Europa vormt met de Europese Unie een machtsblok dat het beschaafd samenleven van mensen nastreeft. De Europese beschaving is een balans tussen persoonlijke vrijheid en publieke verantwoording. Een mens heeft binnen Europa recht op leven. Maar dat beschaafde leven staat in de Noordelijke West-Europese staten onder druk vanwege het immigratie en economische beleid. We hebben nu last van de Incomplete immigratie EU regels.

Europa gaat in zijn Grondwet (het verdrag van Lissabon) uit van de Europese Rechten van de Mens. Maar in Nederland spreken we niet over een Europese Grondwet en dat deze boven de Nederlandse Grondwet gaat. Premier Balkenende (CDA) ging niet op het referendum tegen de EU Grondwet in. Maar tekende toch het Verdrag van Lissabon.

Beschaafd Nederland wil dat Nederland zijn soevereiniteit binnen de Europese Unie benadrukt. De basis waarop beschaafd leven mogelijk is wordt met voeten getreden. Politiek gezien voert de EU onvoldoende verantwoord beleid uit. De EU streeft naar een Europese staat, dat we afwijzen. We willen handhaving van de nationale soevereiniteit. We doen voorstellen, waardoor de EU beter functioneert of we steunen een Nexit.

De Europese Unie streeft naar een Europese staat. Dat komt naar voor in de Europese Grondwet, die Nederlandse politici en burgers geen Grondwet mogen noemen. Nu heeft elke staat zetels in het Europees parlement naar rato van het aantal inwoners. Deze inwoner quote is een duidelijk voorbeeld van het Europese staat project. De burger staat buitenspel als steeds meer bevoegdheden overgedragen worden naar Europa. Omdat alleen in Nederland het wettelijk geregeld is dat Verdragen boven de Wet gaan. De EU vraagt steeds meer geld. Het aantal ambtenaren stijgt explosief. Alle voorzitters van de EU noemen zich president, maar zijn niet gekozen.

Beschaafd Nederland wil dat de Europese Unie de politiek wijzigt naar een bond van soevereine staten. Elke soevereine staat moet daarin een gelijk aantal (20) zetels krijgen in het Europees Parlement en niet meer naar rato van het aantal inwoners, want dat impliceert de staat Europa. Het aantal ambtenaren van de EU moet halveren en de EU zetel gaat volledig naar Straatsburg. Beschaafd Nederland wil dat er een EU president gekozen wordt, de overige “presidenten” noemen zich weer “chairman”.

Het monetaire beleid van de Europese Unie en de Euro zijn gericht op het “allen voor een” principe. Gefundeerd op het uitgangspunt van Europa als staat. Daardoor moeten de goed gestructureerde Noord-Europese landen betalen voor de belasting ontduikende Zuid-Europese landen. Bij een bond van soevereine staten houd ieder land de eigen broek op.

De banken en verzekeraar sector blijft aanhoudend onstabiel. Financiele instellingen lopen hoge risico’s door het ECB beleid. Bij kleine banken is er minder risico voor de burger. Nu zijn zeer hoge buffers ingesteld om het risico op faillissement van banken op te vangen. De rekenrente wordt kunstmatig laag gehouden om de Zuid- en Oost- Europese landen te laten lenen tegen een lage rente. Buffers en een lage rekenrente leggen het economisch verkeer stil.

Beschaafd Nederland wil dat de ECB alleen toezicht houdt op de Europese banken. Banken binnen Europa moeten klein blijven en geen aandeel meer hebben over Europese landen heen. Banken moeten splitsen in zakelijke en particuliere banken. De verzekering tak moet afsplitsen. Na splitsing vervallen de buffers en kan de financiële markt weer normaal functioneren.

De Europese Unie probeert een buitenlands beleid vorm te geven. Dat is echter dusdanig, dat er onvoldoende basis is om het buitenlands beleid al over te laten aan de EU. De EU kan niet omgaan met de buitenlandse realiteit. De bevolking van de Krim sprak zich in een referendum uit voor aansluiting bij Rusland. De EU ging ertegen in. De EU was tegen de dictatuur van president Assad van Syrië en steunde de rebellen.  Dat was uiteindelijk de oorzaak van een watersnood aan immigranten uit Syrië.

Beschaafd Nederland wil dat de EU de komende 10 jaar gen buitenlands beleid uit voert. Er is geen basis van respect van de heersende leiders. De defensie samenwerking van de Europese landen in de NAVO moet de komende jaren blijven bestaan. En daarvoor dient gemiddeld per land 2% betaald te worden aan de US.

Toetreding of toenadering van nieuwe landen tot de Europese Unie vindt plaats vanuit het Europees parlement en de Europese Commissie. Zo is er een toenadering verdrag met de Oekraïne.  Nederland heeft in een referendum zich uitgesproken tegen. Dat werd door dictator Rutte weggewuifd. Het toetreding beleid is nu te vrijblijvend. De toetreding van Griekenland is omgeven met frauduleuze statistiek.

Beschaafd Nederland wil een referendum onder de volledige bevolking van de Europese Unie voor elk verdrag met nieuwe Europese landen of EU landen die toe willen treden tot de Euro. Uiteindelijk denken we dat alle landen binnen Europa lid zullen zijn van de Europese Unie. Mits een structuur van soevereine staten gekozen is.

Nederland is het afgelopen jaar verrast met steeds weer nieuwe bijbetalingen van honderden miljoenen Euro’s aan de Europese Unie, vanwege nieuwe statistische rekenmethodes.  De Europese Unie doet onvoldoende verslag van haar inkomsten en uitgaven. Nederland geeft als een van de weinige landen in Europa een goedkeurende verklaring af. Nederland betaalt (begroot) in 2014 4,4 miljard Euro netto. Dat is per inwoner 262 Euro. Duitsland betaalt 150 Euro netto per inwoner en Frankrijk 92 Euro netto per inwoner.

Beschaafd Nederland wil dat de EU zijn financiën binnen een jaar op orde brengt. Anders volgt per jaar inkrimping van de begroting met 10%. Daarnaast willen we een eenvoudige betaling aan de Europese Unie van 100 Euro per inwoner voor elke lidstaat. De EU zal moeten snijden in de begroting door het aantal ambtenaren te verminderen en de landbouw subsidies op te heffen.

Het Europees landbouw beleid is teveel gericht op de massa productie en de vrije markt gedomineerd door grootwinkel bedrijven. Daardoor staan landbouwers en veetelers regelmatig aan de poorten van Brussel voor subsidie. De Europese Unie werkt mee aan de vernietiging van bossen ten gunste van de aanplant van grote plantages voor onder meer soja voor grote grondbezitters.

Beschaafd Nederland wil een minimum prijs voor de Europese landbouw- en veeteelt van de kostprijs plus 40%. De kostprijs wordt per land vastgesteld in periodiek gezamenlijk overleg tussen overheid en bedrijfsleven. Daarnaast dient ingezet te worden op het gezond en duurzaam telen van voedsel.

De afgelopen jaren werden landen geconfronteerd met “ratings” van private bureaus die onvoldoende zorgvuldig en voorzichtig werden afgewogen. De ratings van de private instellingen zijn ondoorzichtig en lijken van situatie naar situatie te wijzigen.

Beschaafd Nederland wil naar een Credit Rating European States (CRES) waarbij eenduidig de richtlijnen zijn bepaald. De CRES bestaat uit 3 letters ABC of D. De eerste letter duidt de solvabiliteit aan, de tweede de liquiditeit en de derde de staat van de economie.

Elk jaar bepaalt een onafhankelijk instituut de CRES voor alle landen in de wereld waaronder die van de Europese Unie. Elke term omvat 3 voorwaarden. Als aan alle voorwaarden voldaan is, dan is de rating A, bij elke niet voldane voorwaarde daalt de rating naar een andere letter.

Solvabiliteit (elk jaar):
1. Begroting tekort lager dan 4%
2. Schuld lager dan 70% Bruto Nationaal Product (BNP)
3. Schuld per inwoner lager dan € 30.000
Liquiditeit (elk halfjaar):
1. Schuld lager dan 100% Bruto Nationaal Product (BNP)
2. De lange termijn rente is niet groter dan 7%
3. De kapitaal behoefte komend halfjaar is lager dan 7% schuld.
Economisch (elk kwartaal):
1. Werkeloosheid lager dan 10%
2. Er is economische groei
3. Bevolking onder de armoede grens kleiner dan 10%

Translate »