8. We Willen Welvaart en Welzijn.

Beschaafd Nederland constateert dat na de introductie van de Euro in 2002 er in de Euro landen economische groei was door valuta inflatie. Een kopje koffie dat fl. 1,50 kostte, kostte na 6 jaar € 1,50 en nu al vaak € 2,50. Een prijsverhoging van 220%. De valuta inflatie was in 2008 uitgewerkt. De krediet crisis in 2008 werd veroorzaakt door frauduleuze financiële producten gemaakt vanuit een zucht naar private bonus.

Na de krediet crisis volgde de banken, de landen en de corona crisis. Alle crises hadden te maken met te overmoedig  niet prudent beleid. De ECB probeert met rente verlaging en het bijdrukken van Euro’s de economische groei op gang te brengen. Dat werkt niet omdat de Euro staten vasthouden aan het vrije markt denken met voordeel voor enkelen en nadeel voor velen.

Beschaafd Nederland wil een daadwerkelijke toepassing van de theorie van Keynes. The General Theory stelt dat werk niet door de prijs van arbeid bepaald is, maar door de bestedingen. De vrije markt stelt dat concurrentie de werkeloosheid terug zal dringen, maar de werkelijkheid is dat in de vrije markt de werkeloosheid toeneemt.

In 2020 werkt er in Nederland op een bevolking van 17,3 miljoen mensen 78% in de werkbare leeftijd van 15 tot 65 jaar (11,2), of 8,7 miljoen mensen. De jeugd (kinderen tot 15 jaar) vormt 16% van de bevolking en de ouderen (65 of ouder) 19%. De werkende bevolking is van 2008 naar 2020  toegenomen naar 78%. De werkeloosheid ligt eind 2019 rond de 310.000 mensen of 3,4%.

Beschaafd Nederland wil de kansen op de arbeidsmarkt herstellen door verbetering van het economisch evenwicht. Door de invoering van het principe na 45 jaar werken met pensioen, zal een groot aantal banen beschikbaar komen voor jongeren. Als CAO’s één maand verstreken zijn, dan verlengen ze één jaar met een loonsverhoging van tweemaal de inflatie.

Het aantal banen neemt af door crisis op crisis. In 2008 was er de krediet crisis, daarna volgde de banken crisis, de Eurolanden crisis, de verschillende bedrijven als diesel crisis enzovoorts. De oorzaak van de vele economische crisis is oneerlijkheid door geldzucht. Bonussen zijn de uitvoering van geldzucht. Door bonussen en private geldzucht ontstaat een onethische creativiteit voor oneerlijke financiële producten.

Beschaafd Nederland wil geen enkel bonus systeem meer toestaan in Nederland en zal pleiten voor afschaffing van deze zelf verrijkende systematiek in Europa en de wereld. Als een bedrijf dat een bonus systeem voert uiteindelijk in de problemen komt, zal het Strafrecht uitvoering moeten geven aan het terughalen van het persoonlijk gewin.

Banken en verzekeraars moeten honderden miljoenen betalen aan toezicht en de banken belasting. Veel landen hebben een bankenbelasting ingevoerd. De officiële motivatie was vrijwel overal dat banken de schatkist veel geld hebben gekost en dat ze daarom moeten meebetalen aan de schade die ze zelf hebben veroorzaakt. In Nederland moet deze belasting € 600 mln per jaar opbrengen. Maar dat leidt tot de suboptimalisatie van vermindering van banen bij banken.

Beschaafd Nederland wil geen bankbelasting meer. Opmerkelijk is dat de bonussen als oorzaak van de bankencrisis niet aangepakt zijn. Als er geen enkel bonus systeem meer toegestaan is, dan is een banken belasting overbodig.

Werkgevers hebben te hoge lasten. Werkgevers betalen de werknemers die ziek zijn 2 jaar door. In 2014 was 1 op de 25 medewerkers ziek (4%). In het onderwijs, openbaar bestuur, de gezondheidszorg en de industrie lag het ziekte verzuim op 5%. Voor het midden- en kleinbedrijf is dat een te hoog risico.

Beschaafd Nederland wil de (her)invoering van de tweejarige Ziektewet, een collectieve verzekering tegen ziekte, gedragen door werkgevers (2%) en werknemers (3%). De ARBO diensten gaan strikter ziekte handhaven en bezoeken mensen weer thuis. Na de Ziektewet wordt nagegaan of werken mogelijk is door keuring. Als men afgekeurd wordt vloeit men door naar de Wet Arbeid Ongeschiktheid.

Het economisch verkeer is een wild-west. De wet staat toe dat ondernemers lege vennootschappen vullen met verplichtingen om die vervolgens failliet te laten gaan. Naar of van lege vennootschappen wordt gefactureerd voor niet uitgevoerde diensten of niet geleverde producten. Uiteindelijk zijn medewerkers en leveranciers de dupe. Er zijn niet prudente (=voorzichtig omgaan met financiële risico’s belanghebbenden) en weinig rekening houdend met compliance  (=volgens de inhoud en de bedoeling van wet- en regelgeving) constructies ontstaan. Structuren zijn ontstaan waarin ondernemers zo min mogelijk risico lopen op het betalen van verplichtingen, maar die niet beschaafd omgaan met de publieke belangen.

Beschaafd Nederland wil de opheffing van lege vennootschappen. Alle lege vennootschappen zijn bedoeld om de eigenaar te bevoordelen en belanghebbenden als de overheid, leveranciers en medewerkers te duperen. Voor het einde van een boekjaar moeten alle lege vennootschappen overgaan in vennootschappen met personeel.

Translate »