2023 Verlanglijst voor een Regeerakkoord

Het kabinet Rutte-4 (D’66, CU, CDA en VVD) brengt de Nederlandse burger armoede, onzekerheid en onveiligheid. Het land is tot stilstand gekomen. We leven van crisis naar crisis. Werken loont niet. Het Rutte-4 kabinet doet niets. De markt is heilig, de winst gaat naar enkelen, de kosten naar vele  burgers. Het Rutte-4 kabinet werkt niet voor de burger in Nederland, maar voor zichzelf, de elite in de Randstad en de Europese Unie organisatie.

Het Rutte-4 kabinet negeert het Parlement, de Grondwet, de Burger en het Platteland. Veel uitvoerende organisaties voegen ongewenste beperkingen aan wetten toe. We handhaven de wetten als ze voldoende zijn, wijzigen artikelen die niet uitvoerbaar zijn of laten de wetten vervallen als ze niet goed zijn voor de burger. Uitvoerende organisaties moeten beleid maken volgens de wetten. Uitvoerende organisaties geven bij een rechtszaak alle documenten.

Deze verlanglijst voor een regeerakkoord introduceert een rechtssysteem zoals het moet zijn, betrouwbare koopkracht voor iedereen en gezonde zekerheid en veiligheid voor de burger, boer en buitenlui. We willen een representatieve democratie, die wetten maakt voor  systemen die de burger ten goede komen en die de Grondwet hoog in het vaandel heeft.

We gaan ervan uit dat het puin ruimen van de kabinetten Rutte plaats gaat vinden via een zakenkabinet. De voorgestelde maatregelen zijn dan ook op korte termijn te realiseren en gaan uit van realiteit. De parlementsleden, uitvoerende organisaties en de rechters gaan terug naar een 32-urige werkweek. Het parlement vergadert van dinsdag tot en met vrijdag. Stemmingen zijn altijd hoofdelijk.

Wij, de burgers, willen een rechtstaat vanuit een representatieve democratie met gescheiden wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht. Wij, de burgers, willen een eerlijke overheid die zich inzet voor de koopkracht, veiligheid, welzijn en welvaart.

1. Ministerie van Algemene Zaken en Koningsrijk (minister-president)
Wij, de burgers, willen scheiding van machten.
1. Het Koningshuis informeert voor een nieuw kabinet.
2. Het parlement vormt de wetgevende en wet controlerende macht.
3. Elk parlementslid is hoofdelijk aanwezig bij een debat of stemming.
4. Niemand mag een gekozen volksvertegenwoordiger het uitvoeren van het ambt ontzeggen.
5. Het presidium van het parlement vervalt. Presentaties in het parlement maken we mogelijk.
6. We maken het reglement van orde van het parlement eenvoudiger
7. Het kabinet vormt de uitvoerende macht en controleert de uitvoering.
8. Het uitvoerende kabinet heeft 21 ministers en ministeries.
9. De vergaderingen van de ministerraad komen integraal publiek naar voor.
10. Het kabinet informeert het parlement volledig en tijdig. Het kabinet voert moties van het parlement uit.
11. De modder achtergrond van de Tweede Kamer vervangen we door de Grondwet.

2. Ministerie van Justitie en Grondwet.
Wij, de burgers, willen een rechtstaat.
1. Er komt een Grondwettelijk Hof Wet, ter sanctionering van de Grondwet.
2. Elke Nederlander heeft in een rechtszaak tegen de overheid volledig recht op gratis juridische bijstand.
3. Alle overige organisaties voor Grondwettelijke rechten vervallen.
4. Alle Autoriteiten vervallen en worden vervangen door Inspecties onder ministeries.
5. We verbieden het (anoniem) cancelen van personen.
6. De Wet op de Partijen vervalt. Partijen zijn geen onderdeel van de Grondwet.
7. Uitvoerende organisaties voegen geen voorwaarden toe aan wetten.
8. Uitvoerende of private organisaties mogen geen prive data doorgeven.
9. We wijzigen dat de privacy regelgeving er alleen is voor levende personen.
10. De voorlopige detentie voor verdachten van een misdrijf wordt uitgebreid.
11. De fouten van de overheid van de kabinetten Rutte worden in 1 jaar opgelost.

3. Ministerie van Financiën en Belastingen.
Wij, de burgers, willen eerlijker belastingen.
1. Er komt een maandelijkse rapportage over de inkomsten en uitgaven.
2. We wenden de volksverzekeringen aan voor de bedoelde inkomsten.
3. De Belasting wetten houden zich strikt aan de Grondwet.
4. Er komt een winstbelasting op echte winst van 20%.
5. De 2e en 3e belasting schijf vervallen. Zijn vervangen door de algemene winstbelasting.
6. Alle uitzonderingen op de belasting heffing vervallen.
7. De Algemeen Nut Belang Instelling vervalt voor de belasting.
8. Alle heffingskortingen vervallen, belasting tarieven passen we aan.
9. Alle toeslagen vervallen, worden vervangen door regelingen op basis van inkomen.
10. De algemene vrijstelling voor de inkomsten belasting is 10.000 Euro.
11. De vrijstelling successierecht gaat jaarlijks naar 10.000 en eenmalig 100.000.

4. Ministerie van Media en Referendum.
Wij, de burgers, willen vrijheid van meningsuiting.
1. Alle media moeten de privacy van kinderen respecteren.
2. Het doorgeven van persoonlijke data is verboden.
3. Alle media respecteren de vrije verantwoordelijke meningsuiting.
4. Iedereen reageert in de media met naam of email.
5. Alle (internationale) media moeten onafhankelijk zijn.
6. Dit ministerie regelt de licenties voor de media.
7. De reclame op publieke zenders vervalt.
8. De publieke zenders Radio4 en Radio5 vervallen.
9. Zenders met veel kijkers / luisteraars hebben recht op licentie.
10. Voor belangrijke wetten komt er een corrigerend referendum.
11. De ombudsman voor de media vervalt (Mediawet 2.14a).

5. Ministerie van Veiligheid en Asielbeleid.
Wij, de burgers, willen binnenlandse veiligheid.
1. In het verlengde van de Grondwet komt er een Wet Publiek Respect
2. Alleen met vergunning is het bezit van een wapen toegestaan.
3. Nederland voegt een opt-out toe aan de EU asiel verdragen.
4. We voeren partiële grensbewaking in, om mensenhandel te voorkomen.
5. Migranten uit veilige landen gaan direct terug zonder asiel procedure.
6. We adopteren het asielbeleid van Denemarken.
7. Asielzoekers betalen indien mogelijk mee aan de asielopvang.
8. We beschermen vrouwen en kinderen.
9. Het Nederlanderschap is alleen voor wie Nederlands spreekt.
10. Wie een ernstig misdrijf pleegt verliest de dubbele nationaliteit.
11. (Misdragende) veilige landers gaan in detentie voor uitzetting.

6. Ministerie van Defensie en NAVO.
Wij, de burgers, willen internationale veiligheid.
1. De defensie en de NAVO krijgen 2% van het nationaal budget.
2. Jongeren van 18 jaar kunnen 1 jaar vrijwillig in dienst of in zorg.
3. We waarborgen grenzen van soevereine landen.
4. We verhinderen elke provocatie van autocratische regimes.
5. Nederland schaft een drone schild en raketschild aan.
6. Nederland gaat drones maken.
7. Nederland richt zich hoofdzakelijk op de luchtmacht.
8. De landmacht werkt samen met Duitsland.
9. Nederland bouwt onderzeeërs en mijnenruimers.
10. De zeemacht richt zich op het opruimen van mijnen.
11. De commando opleiding wordt uitgebreid.

7. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Politie.
Wij, de burgers, willen een overheid voor de burger.
1. We verminderen het aantal ambtenaren.
2. Het CBS geeft een juiste prognose van de bevolking.
3. Nederland verzwakt de corruptie en de drugshandel.
4. Nederland stelt tijdelijk grensbewaking in.
5. Inspecties handhaven en kunnen aanklacht indienen.
6. Alle evenementen regelen de beveiliging zelf.
7. We willen dat alle formulieren eenvoudig in te vullen zijn.
8. We verdelen het aantal politieagenten volgens de 2010 verdeelsleutel.
9. Het lokale beleid interfereert niet met het landelijk beleid.
10. De landelijke overheid neemt provinciaal beleid over.
11. In alle publieke organisaties zijn verslavende middelen niet toegestaan.

8. Ministerie van Buitenlandse Zaken en Europa.
Wij, de burgers, willen een eerlijke wereld.
1. Nederland versterkt de soevereine democratie in de wereld.
2. Nederland versterkt de rechtstaten in de wereld.
3. Nederland verzwakt autocratische systemen.
4. Nederland plaatst een opt-out bij het Verdrag van Schengen.
5. Wie Nederlander is blijft ook in het buitenland Nederlander.
6. De Europese Unie organisatie bestaat uit soevereine staten.
7. We willen de EU bijdrage op maximaal 400 euro per inwoner.
8. Nederland helpt landen met overstromingen of aardbevingen met ingenieurs.
9. De Europese Unie organisatie faciliteert vissers, boeren en tuinders.
10. De Europese Unie noteert een minimum voor natura-2000 gebieden.

9. Ministerie van Volkshuisvesting en Omgeving.
Wij, de burgers, willen betaalbaar wonen.
1. Alle lokale wetten op wonen, kopen en huren vervallen.
2. Elke Nederlander mag permanent in elk soort woning wonen.
3. Verhuur vindt plaats op volgorde van aanmelding wachtlijst.
4. Gewezen huurders mogen een woning blijven huren.
5. We stellen de huren in op het inkomen, de huurtoeslag vervalt.
6. Alle huurwoningen krijgen een huur overeenkomende met de huur punten telling.
7. Verhuurders regelen onderhoud en klussendienst.
8. Wie een huis koopt dient er in te gaan wonen.
9. De welstand of schoonheid commissies vervallen.
10. De rente aftrek voor een hypotheek blijft 30 jaar volledig bestaan.
11. De Omgeving wet vervalt.

10. Ministerie van Economische Zaken en Energie
Wij, de burgers, willen betaalbaar leven.
1. We maken de kinderopvang gratis.
2. Alle heffingskortingen vervallen, we passen belasting erop aan.
3. De Wet Verantwoord Ondernemen vervalt.
4. We werken aan een goed ondernemers klimaat.
5. We hebben aandacht voor het klein- midden- en groot bedrijf.
6. De KOR (Kleine Ondernemers Regeling) gaat naar 10.000 Euro.
7. We willen Nederlands gas alleen voor Nederlands gebruik.
8. We willen nationalisering van de energie bedrijven.
9. We starten de bouw van 2 kerncentrales in Zeeland en starten procedures voor 4 kerncentrales.
10. Arbeidsmigratie uit EU landen kan bij goede huisvesting en normale beloning.
11. De zonnecel saldering per jaar blijft bestaan. We stimuleren de aankoop van huisbatterijen.

11. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
Wij, de burgers, willen bereikbaarheid.
1. De landelijke overheid neemt provinciale wegen over.
2. De landelijke overheid neemt de OV planning over.
3. Er komt een Deltaplan Weg Kunstwerken 2040 met geboorde tunnels.
4. We lossen per jaar de 10 file knelpunten op.
5. De snelheid overdag in de Randstad blijft 100 km/uur, daarbuiten 120 km/uur.
6. We voeren een 20 punten rijbewijs in. Er komt geen EU rijbewijs.
7. De NS gaat samen met ProRail en stoot buitenlandse investeringen af.
8. De NS plaatst conducteurs bij de toegang tot de stations.
9. Schiphol krijgt voldoende personeel.
10. We brengen de waterstaat op niveau.
11. We verplichten de helm op de fiets.

12. Ministerie van Landbouw, Veeteelt, Visserij en Jacht.
Wij, de burgers, willen gezond voedsel en water.
1. We stellen de normen voor uitstoot realistisch vast.
2. De BTW op de eerste levensbehoeften gaat naar 0%.
3. We herstellen foutief overheid optreden tegenover de landbouw en visserij.
4. Elke jongere van 18 jaar kan 1 jaar werken in de voedsel sector.
5. Schoolvakanties gaan 2 dagen naar bedrijven voor voedsel sector.
6. De overheid voorziet in voldoende zoet water voor de voedsel sector.
7. Vruchtbare gronden blijven beschikbaar voor voedsel productie.
8. We bevorderen het gebruik van organische mest.
9. Een HBO veehouderij diploma is nodig voor alle natuurbeheerders.
10. We bevorderen het vee in de wei of in een natuurgebied.
11. We voederen vee in natuurgebieden in de winter bij.

13. Ministerie van Volksgezondheid en Zorgverzekeraars.
Wij, de burgers, willen een betrouwbare zorg.
1. Zorgverleners bepalen, zorgverzekeraars betalen. Zorgverleners bepalen de kwaliteit.
2. Zorgverzekeraars bekostigen alle BIG geregistreerde zorgverleners.
3. Zorgverzekeraars bouwen de buffers af, mogen niet beleggen en geen derivaten nemen.
4. De basis zorgverzekering premie is gelijk en op basis van inkomen.
5. De eigen bijdrage en toeslag voor de zorgverzekering vervalt.
6. Biologische geneeswijzen hebben de voorkeur boven medicatie.
7. De ziekenhuizen of afdelingen blijven zoals ze zijn.
8. We ontmoedigen en verbieden private zorg ondernemingen.
9. Kinderhart chirurgie kan weer in Leiden, Utrecht, Groningen en Rotterdam.
10. De overheid bepaalt de prijs van zorg apps.
11. Zorg apps mogen geen zorg data doorgeven aan bedrijven.

14. Ministerie van Jeugd en Opvoeding.
Wij, de burgers, willen een veilig thuis.
1. Er komen Consultatie bureaus is in elke woonplaats / dorpshuis / wijkcentrum.
2. Voor jonge kinderen tot 4 jaar is het Consultatie bureau verplicht.
3. De Wet op de Jeugdzorg vervalt. Medewerkers worden coaches op het Consultatie bureau.
4. Bij problemen vanaf 4 jaar tot 18 jaar kunnen ouders hulp krijgen van coaches.
5. Jongeren van 18 jaar kunnen een jaar in dienst, zorg, voedsel productie.
6. Bij scheiding adviseren Consultatie bureau coaches over het welzijn van kinderen.
7. Jongeren vanaf 18 jaar tot 26 jaar zonder huisvesting krijgen recht op gezin opvang.
8. Ouders / verzorgers hebben altijd toegang tot het kinddossier en bepalen de zorg.
9. We financieren de winteropvang voor thuis- en daklozen in de winter.
10. We corrigeren de  uithuisplaatsingen van kinderen van de afgelopen 10 jaar.
11. Wie met kinderen werkt moet een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) overleggen.

15. Ministerie van Welzijn en Langdurige zorg.
Wij, de burgers, willen een respectvolle ouderenzorg.
1. De Volksverzekering Wet Langdurige Zorg volledig besteden aan WLZ (30 miljard)
2. De WLZ (CAK 2022) neemt nu 26 miljard, rest komt in fonds WLZ bij het CAK.
3. Er komen voldoende bejaarden- en verpleeghuizen.
4. Het thuis wonen van eenzame ouderen is een misdaad tegen de menselijkheid.
5. Alleenstaande ouderen kunnen naar een bejaardentehuis.
6. We vormen leegstaande hotels om tot bejaarden tehuizen.
7. De thuiszorg en langdurende zorg medewerkers komen in vaste contracten.
8. Ouderen die chronisch ziek zijn gaan naar een verzorgingstehuis.
9. Mantelzorgers hebben altijd toegang tot zorg instellingen.
10. Bejaarden- en verzorgingstehuizen bieden gezond eten.
11. Bij voltooid leven kan een oudere beroep doen op levensbeëindiging.

16. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Wij, de burgers, willen sociale zekerheid.
1. Werknemers betalen 2% aan de Werkgelegenheid Wet.
2. De Participatiewet vervalt. Werken moet lonen.
3. De Flexwet ((Wet werk en zekerheid)) vervalt. De WW gaat naar 3 jaar.
4. De tweejarige Ziektewet is via omslagstelsel door werknemers betaald.
5. De Werkhervatting Wet vervangt de WW, elke 2 jaar een herkeuring.
6. Gemeentes zorgen voor budget beheer als huishoudens moeilijk rondkomen.
7. Werken begint met een proef periode van 2 maanden, daarna vast contract.
8. De ontslag periode krijgt een opzeg termijn van 2 maanden.
9. We verbieden schijnconstructies, iedereen naar een vast contract.
10. Iedere werkende heeft recht op aanvullend pensioen opbouw.
11. Werkgevers zorgen voor een gezonde werkomgeving.

17. Ministerie van AOW en Pensioenbeleid.
Wij, de burgers, willen een eerlijk pensioen.
1. Elke Nederlander krijgt AOW vanaf 45 jaar werken of vanaf 65 jaar.
2. Het UWV houdt het Arbeidsverleden bij. Ook voor 18 of na 65 jaar.
3. Nederlanders in het buitenland melden UWV het arbeidsverleden.
4. De Volksverzekering AOW besteden we volledig aan AOW (48 miljard).
5. De AOW neemt nu 40 miljard, rest komt in fonds AOW bij het SVB.
6. De contante waarde rekenrente FTK 2.2 komt op 4%.
7. De AOW voor alleenverdieners wordt gelijk aan die voor alleenstaanden.
8. De AOW voor cliënten in zorg instellingen gaat naar AOW samenwonend.
9. De Wet Toekomst Pensioenen vervalt.
10. Er komt een Inspectie Pensioenen. DNB en AFM als toezichthouder vervallen.
11. We verbieden Rente- of valuta derivaten (swaps).

18. Ministerie van Milieu en Natuur.
Wij, de burgers, willen bomen in ons natuurpark.
1. Er komt algemene informatie over de klimaat verandering.
2. Alle CO2 heffingen vervallen.
3. De milieu heffingen op fossiele brandstof vervallen.
4. Er komt een wolven protocol.
5. We willen zoveel mogelijk groen in tuinen.
6. De overheid zorgt voor voldoende zuiver drinkwater.
7. Drinkwater leveren we zoveel mogelijk via natuurgebieden.
8. Als het nodig is maken we drinkwater fabrieken.
9. We herijken alle natura-2000 gebieden in ons natuurpark.
10. Alle natuur compensatie gaat via de aanplant van bomen.
11. We voederen het vee in natuurgebieden bij in de winter.

19. Ministerie van Onderwijs en Gelijkheid.
Wij, de burger, vinden iedereen gelijk.
1. Kinderen gaan vanaf 4 jaar naar school. Het onderwijs is gratis tot 18 jaar.
2. Na 18 jaar komt er een basis beurs.
3. Alle ouder bijdragen vervallen. Ieder kind is gelijk.
4. Het onderwijs leidt op in gelijkheid, Nederlands en Nederlandse waarden.
5. Het onderwijs heeft een verplichte stage op een voedsel producerend bedrijf.
6. Scholen mogen geen buitenlandse studenten meer toelaten.
7. Scholen bieden een beschermde omgeving voor kinderen.
8. We informeren kinderen in het voorgezet onderwijs over de realiteit.
9. Scholen worden niet samengevoegd. Schoolleiding geeft ook les.
10. Scholen bieden een gezond ontbijt, versnaperingen en lunch.
11. Wie met kinderen werkt dienen een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) te overleggen.

20. Ministerie van Wetenschap en Universiteiten.
Wij, de burgers, willen objectieve wetenschap.
1. We verbieden het aannemen van buitenlandse studenten.
2. Vanuit het VWO en HBO is doorstroom naar de Universiteit mogelijk.
3. Een toelatingsexamen kan onderdeel zijn van de toelating eisen.
4. Als voor een studie meer aanmeldingen zijn dan plaats, vindt loting plaats.
5. De Technische Universiteiten mogen 25% internationaal opleiden.
6. De Landbouw Universiteiten mogen 25% internationaal opleiden.
7. We stimuleren de Open Universiteit als onderwijs naast werk.
8. We stimuleren internationaal Open Onderwijs aan vrouwen.
9. De wetenschap gaat uit van de realiteit en past daar modellen op aan.
10. De wetenschap en universiteiten staan open voor tegenspraak.
11. De overheid stimuleert studies voor broodnodige beroepen als artsen.

21. Ministerie van Cultuur, Sport en Musea.
Wij, de burgers, willen een verantwoordelijke cultuur.
1. We handhaven strikt de gelijkheid in onze cultuur.
2. We stimuleren de vrijheid van verantwoordelijke meningsuiting en expressie.
3. Loterijen sponsoren de cultuur, de sport en de musea.
4. We stimuleren het vrij zijn om God te eren. Iedereen heeft een vrije keuze.
5. We verbieden de reclame met kinderen onder de 18 jaar.
6. We stimuleren het vrij zijn van vrees.
7. We eren de helden van de oorlogen.
8. We stimuleren het bezoek van scholen aan musea.
9. We stimuleren de sport op scholen en professioneel.
10. We stimuleren de internationale (top)sport.
11. We stimuleren dat loterijen geld geven voor daklozen opvang.

Translate »