13. Wij Willen Leven.

Beschaafd Nederland constateert dat de mens zijn leefomgeving beschadigd. Maar de mens kan op dit moment niet anders. De wereld bevolking is in 40 jaar verdubbeld. In 100 jaar zijn er 7x zoveel mensen gekomen. Mensen ademen zuurstof in en CO2 uit. Meer mensen geven meer uitstoot van CO2. Er komt een energie transitie omdat de olie binnen 45 jaar op is. Is dat nodig?

 ReservesWorldWorld
ExaJoulesProvenConsumptionYears
2019From 20192019Reserves
Oil9328,4193,048,3
Gas7159,6141,550,6
Coal22049,5157,9139,6
Nuclear1992,024,980,0
Hydro 37,6 
Renewable 29,0 
Total40529,5583,969,4

Bomen en bossen brengen het evenwicht terug door CO2 op te nemen en zuurstof terug in de atmosfeer te brengen. Tussen 2000-2010 ging elk jaar 13 miljoen hectare bos verloren door toedoen van de mens of door natuurlijke oorzaken. Zuid-Amerika is de regio met het grootste nettoverlies aan bos, gevolgd door Afrika. In Indonesië verdween in de periode 2000-2010 jaarlijks een half miljoen hectare bos. Bossen bedekken ongeveer 31 procent van het landoppervlak van de aarde. Zij slaan ongeveer 289 miljard ton koolstof op, meer dan alle koolstof in de atmosfeer.

Beschaafd Nederland wil dat Nederland, Europa en de wereld als natuurcompensatie bomen plant. Alleen het planten van bomen zal CO2 toename vanwege de overbevolking kunnen compenseren. Alle natuur compensatie die natuur terugbrengt in een staat van 200 jaar geleden is ridicuul. Alleen het planten van bomen kan bij een stijgende wereld bevolking evenwicht bieden.

Er zijn veel misverstanden over het broeikaseffect. De wereld heeft het broeikaseffect nodig om te overleven. Het broeikaseffect is het effect dat sommige gassen in de atmosfeer hebben, waardoor zij de temperatuur van de aarde hoger maken dan het geval zou zijn door zijn planetaire eigenschappen. Zonder het broeikaseffect zou de temperatuur in de troposfeer (waarin wij leven) op aarde gemiddeld -18°C zijn, zij is nu gemiddeld 15°C.

Beschaafd Nederland wil dat de wereld in het algemeen en Nederland in het bijzonder een objectiever en realistischer globaal milieubeeld naar voor brengen. Veel wetenschappers en regeringen, zijn gebaat bij negatieve milieu berichtgeving. De eersten worden dik betaald door allerlei overheids instanties en de tweede groep grijpt de berichtgeving maar al te graag aan om allerlei milieu heffingen en eco-taxen in het leven te roepen.

Nederland is roomser dan de paus als het gaat om natuurwaarden. Het ontpolderen van de rivieren is enerzijds gebaseerd op klimatologische theorieën. Maar anderzijds op de natuurwaarde ideologie. Ruimtelijke kwaliteit is een belangrijke peiler van de natuurwaarde theorie. De ruimtelijke kwaliteit noemt men als voordeel bij het ontpolderen van rivieren. Het project “Ruimte voor de Rivier” gaat ervan uit dat de zeespiegel in het jaar 2100 60 cm hoger is. Het project is overbodig.

De grootste hoeveelheid water die ooit door de Rijn bij Lobith stroomde was in 1926 en was 12.600 m3/sec. Meer water is er sindsdien niet geweest. De capaciteit is nu ruim meer, namelijk 15.000 m3/sec. Voor de Maas werd in 1993 de grootste hoeveelheid water afgevoerd, namelijk 3.100 m3/sec. De capaciteit is nu 3.650 m3/sec. Ruim voldoende.

Beschaafd Nederland merkt op dat landelijke en provinciale bestuurders zich lieten inpalmen en ringeloren door de natuurwaarde ideologie. Hoeveel publiek vermogen is er weggevloeid naar natuurorganisaties? Wat hebben bestuurders ervoor terug gekregen? Welke ministers hebben financieel voordeel gehad bij ontpoldering? Wat is de oorsprong van onnodige natuur compensatie projecten? Wie verdient eraan? In onze ogen is er reden voor een parlementaire enquête naar de handel en wandel van de natuurwaarde corruptie.

Elke mens heeft zuurstof nodig en ademt CO2 uit. Alleen al het ademen van de mens is voor 10% verantwoordelijk voor de CO2 uitstoot. De totale uitstoot aan CO2 van Nederland steeg (+1,7%) van 2000 naar 2013 van 181,9 naar 183,6 miljoen ton (Bron: CBS Feitelijke emissies). Zet de 1,7% CO2 emissie stijging af tegen de 7,5% toename van de bevolking.

Het aandeel (22%) van mobiele bronnen als de auto CO2 emissie bleef vrijwel gelijk van 39,6 naar 40,4 miljoen ton. De CO emissie van mobiele bronnen daalde (-10,4%) van 509 naar 456 miljoen kg en de stikstof emissie NOx daalde sterk (-32%) van 354 naar 242 miljoen kg. Er zijn sinds 2000 1 miljoen voertuigen meer. De emissie van de auto is zeer sterk verbeterd. De auto en vervoer emissie zal in de toekomst sterk verbeteren door de electrische auto’s mits electriciteit op CO2 neutrale wijze wordt opgewekt.

Beschaafd Nederland merkt op dat Nederland een grote vooruitgang geboekt heeft in de vermindering van de CO2 uitstoot. Met name mobiele bronnen stoten minder uit. Omdat de aardolie voorraden van de wereld vóór 2050 uitgeput zijn moeten we overschakelen op duurzame energie. De overschakeling op duurzame energie zoals kernenergie zal de CO2 uitstoot verminderen. Meer mensen stoten méér CO2 uit. Anders denken over de groei van de bevolking is nodig.

Translate »