2. Wij Willen Zekerheid

Beschaafd Nederland merkt op dat de afgelopen 20 jaar de Zekerheid is afgebroken. Door de woningnood kunnen we niet wonen. De geprivatiseerde zorg is veel te duur. Ouderen gaan te laat met pensioen. Alleenverdieners krijgen onevenredig minder AOW (€ 838,55) dan alleenstaanden. We willen sociale volksverzekeringen die het sociaal welzijn afdekken. We willen zekerheid.

Een beschaafd land als Nederland betaalt het inkomen voor mensen die niet kunnen werken via collectieve volksverzekeringen. Maar zelfstandigen zijn uitgesloten van de collectieve voorzieningen. Daarnaast betalen werkgevers de ziektewet voor werknemers, wat het belangrijkste struikelblok vormt om mensen in dienst te nemen. We moeten naar een eenvoudiger en duidelijker sociale zekerheid voor werknemers en zelfstandigen.

Er komt meer AOW/ANW premie binnen dan er uitgaat. De overheid legt onvoldoende verantwoording af over de inkomsten en uitgaven van deze collectieve voorzieningen. Er is 9,3 miljard meer inkomsten dan uitgaven voor de Volksverzekeringen. Beschaafd Nederland wil alleenverdieners dezelfde AOW geven als alleenstaanden (Netto € 1.226,60). We willen de AOW (Netto € 1.226,60) uitkeren per gezin.

2021 [miljard]UitgavenInkomstenMiljoenennota
SVB 39.7Volksverzekeringen
AOW,ANW30.4  
  9.3Verschil
    
    
    
 UitgavenInkomstenMiljoenennota
UWV Totaal20.569.6Werknemersverzekeringen
WW3.920.5(WW,WAO,WIA,ZW)
WIA5.749.1Verschil
Wajong3.2  
WAO3.9  
ZW1.7  
WAZ0.1  
Overig2.0  

Er is zelfs 49,1 meer inkomsten dan uitgaven voor de Werknemersverzekeringen . De overheid gebruikt een deel van de volksverzekeringen voor de eigen belasting heffingskortingen. De overheid is niet prudent (zorgvuldig en voorzichtig omgaan met financiële belangen) over de sociale zekerheid.

Beschaafd Nederland vindt dat collectiviteit het individu en de samenleving versterkt. We willen de sociale zekerheid via betrouwbare onafhankelijke organisaties regelen, met een democratisch gekozen bestuur vanuit individuele werkgevers, werknemers en gepensioneerden. De uitkeringen uit volksverzekeringen staat op de 23e van een maand op de bankrekening. De volksverzekering organisaties moeten elk jaar in maart rapporteren over het voorgaande jaar. Per jaar kan in april een aanpassing plaatsvinden van de hoogte van de collectieve bijdrage.

Om een gelijke behandeling in de betaling van werk te geven hebben we het minimumloon. Dat is (2015) € 1.507,80 per maand, € 347,95 per week of € 69,59 per dag voor volwassenen vanaf 23 jaar. Iemand is volwassen op 18 jaar en werkt ook als een volwassene. Maar dan is het minimumloon € 31,66, nog niet de helft van het minimumloon op 23 jaar. Het minimumloon geldt nu niet voor onder andere bijstand uitkeringen (€ 1.372,62 gehuwden, € 960,83 alleenstaanden).

Beschaafd Nederland ziet het minimumloon als een minimum om beschaafd te leven. We willen het minimumloon al laten gelden vanaf 18 jaar, omdat je dan ook al werkt als volwassene. Ook in de bijstand, als volwassene zonder werk of als gepensioneerde heb je het minimumloon nodig om beschaafd te kunnen leven. Het minimumloon voor mensen die niet kunnen werken is zonder vakantiegeld. Het minimumloon voor mensen die in een instelling leven is na aftrek van kosten.

De kabinetten van CDA, VVD en PvdA verhoogden de AOW leeftijd en verlaagden het AOW pensioen. Dat gaf een zeer grote druk op oudere werknemers en een sterke verhoging van de jeugd werkeloosheid. Werkgevers willen geen werknemers van boven de 60 jaar. Verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar introduceert een schrijnende ongelijkheid.  Bouwvakkers beginnen op 15 jaar en moeten 52 jaar werken wat ze niet kunnen, terwijl afgestudeerden beginnen op 27 jaar en slechts 40 jaar werken, waarna ze langer doorwerken. Met de verlaging van de AOW ontstaat ongelijkheid tussen gehuwden, waarbij de jongere vrouw niet werkt en singles, waarbij beiden werken.

Het arbeidsverleden zoals genoteerd bij het uwv.nl is onvolledig. Tot en met 1997 telt elk jaar waarin men ouder was dan 18 mee als uw arbeidsverleden. Vanaf 1998 tellen alleen de jaren mee waarin u heeft gewerkt. Veel bouwvakkers zijn al op 15 jarige leeftijd begonnen met meer dan 32 uur werk.

Beschaafd Nederland wil het staatspensioen uitkeren na een arbeidsverleden van 45 jaar. Bijstelling van het arbeidsverleden bij uwv.nl naar de realiteit moet plaatsvinden. Met een arbeidsverleden van 45 jaar gaan bouwvakkers op 60 jaar met pensioen en komen niet in de arbeidsongeschiktheid. En afgestudeerden werken door tot 72 jaar, dat ze meestal doen. Opmerkelijk is dat de groep afgestudeerden even groot is als de groep met een lage opleiding, waardoor deze actie budget neutraal kan plaatsvinden. De AOW wordt weer afgestemd op een gezinssituatie en niet op een individu.

Wie kan werken en geen werk heeft, komt in de WW of na afloop van de WW in de bijstand. Nu wordt de WW na afloop van een maand betaalt, omdat er een inkomsten formulier ingevuld moet worden. Daardoor ontstaat er een soort wachtmaand. Maar de uitgaven gaan door. De registratie via uwv.nl en werk.nl functioneren voldoende. Werk zoeken vindt vaak plaats via arbeidsbemiddeling bureaus. Maar die discrimineren regelmatig op leeftijd en afkomst.

Beschaafd Nederland wil dat de WW op de 23e van een maand op de rekening is bijgeschreven. Inkomen uit werk in een WW maand wordt van de WW afgetrokken in de volgende maand na opgave. We willen arbeidsbemiddeling vergunning plichtig maken. Bij discriminatie wordt de vergunning ingetrokken. Arbeidsbemiddeling moet prudent en compliant optreden.

Nu betalen werkgevers voor werknemers met een vast contract de eerste twee jaar ziekte of arbeidsongeschiktheid. Voor werknemers met een tijdelijk contract betaalt het UWV na afloop van het contract maximaal twee jaar. Uitzendkrachten of oproepkrachten hebben wel of geen doorbetaling als men niet kan werken. Dat legt een te grote druk op het midden- en kleinbedrijf. Het is vanwege het ziekte risico voor kleine ondernemers een te groot risico om mensen in dienst te nemen. Het ziekteverzuim daalde van 5,5% in 2000 naar 3,8% in 2014. Bij ambtenaren ligt het ziekteverzuim al jaren op 5,2%.

Beschaafd Nederland wil een ZiekteWet (ZW) collectieve verzekering opgebracht door werkgevers en werknemers. De ZW geldt voor 1 jaar voor werknemers en zelfstandigen. De kosten voor kortdurend verzuim liggen op 11 miljard Euro. Artsen van Arbo diensten gaan de 3e werkdag na de ziekmelding op huisbezoek bij de patiënt en spreken in overleg met de huisarts een behandelplan af.

Het aantal uitkeringen voor volwassenen die niet kunnen werken en arbeidsongeschikt zijn is sinds 2000 met 9% verminderd van 885.200 naar 801.600. Dat terwijl er sinds 2000 1 miljoen mensen meer (15,8 naar 16,8 miljoen) in Nederland woont. Herkeuringen door het UWV blijven achter.

Beschaafd Nederland wil een nieuwe Wet Arbeid Ongeschiktheid (WAO) collectieve verzekering voor alle werknemers en zelfstandigen. De WAO volgt op 1 jaar ZiekteWet. Artsen van Arbo keuren elk jaar de arbeidsongeschiktheid. Je kunt 100% werken of niet. Zo niet, dan blijf je in de WAO. Mensen in de WAO mogen werken als ze kunnen. De inkomsten uit werk gaan van de WAO uitkering in de volgende maand af.

Translate »