16. We Willen dat het Volk Regeert

Elke vier jaar gijzelen coalitie kabinetten de democratie. Het VVD, CDA, D’66 en CU kabinet zijn weggestuurd vanwege handelen tegen de Grodwet. En toch willen ze een doorstart met Rutte4. Kabinetten maken wetten en zetten de volksvertegenwoordiging buiten spel. In de trias politica maakt een gekozen volksvertegenwoordiging de wetten en een kabinet voert ze uit. Kern van een democratie is dat het volk regeert. Nederland is afgegleden naar een coalitie dictatuur. De achtereenvolgende kabinetten hebben na de verkiezingen geen respect voor de kiezer. In Nederland regeert een klein zogenaamd representatief kabinet. Dat bleek een vrijbrief voor kapitalisme, ongelijkheid, uitbuiting en zelfverrijking.

Beschaafd Nederland wil geen coalities meer, maar een kabinet van ministers procentueel verdeelt over de verkiezing uitslag van partijen. Het kabinet kan binnen 1 week gevormd zijn. Als er 20 ministeries zijn en een partij heeft van de 150 30 zetels, dan krijgt die partij 30/150 * 20 = 4 minister posten. Een zodanig samengesteld kabinet regeert 4 jaar. Dat is de basis voor herstel van de democratie.

Nu reageert de volksvertegenwoordiging op het dagelijks nieuws en laat het maken of aanpassen van wetten over aan de vierde macht van de ambtenaren op de ministeries. Het vrijgevochten kabinet Rutte wil geen Eerste Kamer meer, omdat het te eigengereid is. De provincie besturen zijn een broedplaats voor corruptie en zelfverrijkend beleid tegen de wil van het volk.

Beschaafd Nederland wil dat de Tweede Kamer de wetten maakt en het kabinet ze uitvoert. Een sterke vereenvoudiging van wetten is noodzakelijk. Opheffing van de provincie besturen is nodig onder handhaving van de provincie grenzen. De overgebleven taken en het vermogen van de provincie besturen gaat naar de gemeentes. Gemeenteraden kiezen voortaan de Eerste Kamer.

Veel landen in Europa hebben een Grondwettelijk Hof, dat de verticale werking (tussen burgers en de overheid) van de wetgevende macht waarborgt. Nederland niet. In Nederland geldt eerst Internationale verdragen dan Europees “recht” en daarna komt de Grondwet aan bod. Terwijl in andere landen eerst de Grondwet, dan de wetten van het land, Internationale verdragen en Europees “recht” geldt. Er zijn geen Europese “wetten”, wel verordeningen, richtlijnen, besluiten en overeenkomsten.

Beschaafd Nederland wil dat de Raad van State wordt omgevormd tot Grondwettelijk hof. Daarbij blijft de Afdeling Bestuursrechtspraak.De verticale werking wordt hersteld naar Grondwet eerst, dan Nederlandse wetten, dan Internationale verdragen en dan Europese “wetten”. Als Grondwettelijk hof zal de Raad van State eerst alle internationale verdragen en Europese wetten van de laatste decennia moeten nagaan en toetsen aan de Grondwet.

Het Nederlandse volk heeft zich in een referendum op 1 juni 2005 met 61% uitgesproken tegen de Europese “Grondwet”. Toch heeft minister-president Balkenende de vervanger in het “Verdrag van Lissabon” als de Europese “Grondwet” geratificeerd. In het Verdrag van Lissabon zijn slechts cosmetische aanpassingen gedaan ten opzichte van de oorspronkelijke versie. Een grove misleiding van het Nederlandse volk.

Beschaafd Nederland wil elk kwartaal een bepalend referendum over een of meer wetgevende of uitvoerende zaken. Door het herstel van de verticale werking zal de Europese “Grondwet”  gekaderd worden binnen de Nederlandse Grondwet. Een kabinet of volksvertegenwoordiging die tegen de uitslag van het referendum in gaat moet aftreden.

De Stichting Urgenda heeft Nederland gegijzeld met een gewonnen rechtszaak om de overheid te dwingen het CO2 beleid sneller uit te voeren. De rechterlijke macht heeft toegelaten dat de overheid gegijzeld wordt. Daarmee wordt de Grondwet terzijde geschoven voor de belangen van een of enkele personen die een Stichting hebben opgericht. Artikel 305.a. BW regelt deze ondemocratische macht.

Beschaafd Nederland verwijdert dit artikel uit het Burgerlijk Wetboek. Artikel 305a.1.Een stichting of vereniging met volledige rechtsbevoegdheid kan een rechtsvordering instellen die strekt tot bescherming van gelijksoortige belangen van andere personen, voorzover zij deze belangen ingevolge haar statuten behartigt

Veel sectoren hebben een zelfregulerend “tucht” dat niet wars is van eigenbelang en ongelijke rechten en plichten. In veel strafrecht zaken is een onschuldige veroordeelt. De rechterlijke macht kan effici├źnter opereren met 1 rechter per zaak.

Beschaafd Nederland wil afschaffing van het tuchtrecht en invoering van de burger jury bij strafrecht zaken. Ook in hoger beroep willen we een rechter als voorzitter van de rechtbank. Als zich problemen voordoen tussen de burger en een vertegenwoordiger van een sector, dan kan het gewone privaat en strafrecht een oordeel geven.

Translate ┬╗