2023, CBS vertroebelt oversterfte door onvoldoende codering

Statistici melden dat alle oversterfte te verklaren is. Er is echter onvoldoende internationale ICD-10 codering om alle natuurlijke en niet natuurlijke overlijdens ten gevolge van de ziekte corona of de corona vaccinatie vast te leggen. Het CBS geeft schouwartsen aanwijzingen hoe het B-formulier in te vullen. Dat is volstrekt tegen de Wet op de lijkbezorging. De invulling van het B-formulier voor de doodsoorzaak is daarmee vertroebelt. De oversterfte statistiek is onvolledig en onbetrouwbaar. De aanwijzing van het CBS hoe artsen het B-formulier in moeten vullen is onbehoorlijk.

Een schouwarts vult de rubrieken op de B-formulieren voor de doodsoorzaak verklaring met tekst in. Het CBS codeert de tekst om naar ICD-10 codes voor natuurlijke doodsoorzaak. Het CBS heeft U07.1 (bewezen Covid-19 overlijden) en U07.2 (vermoedelijk Covid-19 overlijden) toegevoegd aan de internationale ICD-10 code lijst.

Er is geen ICD-10 code voor onnatuurlijke dood door corona vaccinatie. De onnatuurlijke dood binnen 21 dagen na corona vaccinatie komt niet in de CBS statistiek naar voor. De KNMG vindt het belangrijk dat lijkschouwing zeer zorgvuldig gebeurt. Bij de geringste twijfel over de vraag of sprake is van een natuurlijk overlijden, dient de arts contact op te nemen met de gemeentelijk lijkschouwer. Die twijfel is er bij een onnatuurlijke dood binnen 21 dagen na corona vaccinatie.

De Nederlandse oversterfte is groot en de overheid ontwijkt onderzoek om de oversterfte oorzaak te vinden. Er kan sprake zijn van dood door schuld van de Nederlandse overheid. Dood door schuld is strafbaar gesteld in artikel 307 van het Wetboek van Strafrecht. Hierin is bepaald: “Hij aan wiens schuld de dood van een ander te wijten is, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.” In Duitsland is vrijwillige autopsie bij overlijden standaard [1]. Uit een voorlopig onderzoek [2] van Duitse autopsie is als oorzaak van sterfte na vaccinatie ernstig hartfalen (20%)  naar voor gekomen.

Er zijn ontwijkende acties van de Nederlandse overheid om de oversterfte te duiden. Eerst was er dat het volgens privacy wetgeving niet kon. Maar de privacy wetten hebben betrekking op een natuurlijk (levend) persoon. Ook is er bij vaccinatie geen sprake van een behandel relatie, die een nader onderzoek tegen zou kunnen houden. Er komt een onderzoek naar corona sterfte, maar daarin wordt de corona vaccinatie niet meegenomen. Een enkele keer doet de openbare aanklager onderzoek na een overlijden maar onderneemt geen verdere acties. Met al deze ontwijkingen van het vaststellen van de werkelijke doodsoorzaak en het niet werkelijk duiden van de oorzaak van oversterfte kan er sprake zijn van dood door schuld van de Nederlandse overheid.

Autopsies zijn een belangrijk hulpmiddel in de geneeskunde, het ontleden van ziekte en doodsoorzaken. Bij COVID-19 onthulden autopsies bijvoorbeeld de effecten op pulmonaire (micro)vasculatuur of het zenuwstelsel, systemische virale verspreiding of de wisselwerking met het immuunsysteem. In april 2020 werd het Duitse COVID-19 Autopsy Registry (DeRegCOVID) gelanceerd. Het register ondersteunt verschillende wetenschappelijke projecten, publieksbereik en levert rapporten aan de federale gezondheidsautoriteiten, wat leidt tot wettelijke aanpassing van de Duitse infectie beschermingswet, waardoor autopsies tijdens pandemieën worden vergemakkelijkt.

De elektronische registratie maakt gebruik van een webgebaseerd elektronisch meldingsformulier. Deelname is vrijwillig en het biomateriaal blijft op de betreffende locatie (gedecentraliseerde biobanking). Vanaf oktober 2021 omvatte het register N = 1129 autopsie gevallen, met 69271 afzonderlijke datapunten, inclusief informatie over 18674 beschikbare biospecimens verzameld van 29 Duitse locaties. In de N=1095 in aanmerking komende records was de man-vrouwverhouding 1,8:1, met pieken bij 65-69 en 80-84 jaar bij mannen en >85 jaar bij vrouwen.

De analyse van de reeks gebeurtenissen die direct tot de dood leidde, onthulde COVID-19 als de onderliggende doodsoorzaak in 86% van de autopsie gevallen, terwijl in 14% COVID-19 een bijkomende ziekte was. De meest voorkomende directe doodsoorzaak was diffuse alveolaire schade, gevolgd door multi-orgaanfalen.

De Heidelbergse patholoog Peter Schirmacher stelt in een studie [3] een verband gevonden te hebben tussen vaccinatie en overlijden door hartspierontsteking. Vice-president van de Bondsdag, Wolfgang Kubicki, roept nu op tot wetenschappelijke studies over dit onderwerp. [2]

Het zijn ongemakkelijke cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag 21-12-2022 [4] naar buiten bracht. Afgelopen augustus overleden er in Nederland 13,5 duizend mensen, 1.300 meer dan demografen hadden voorzien. Corona? Niet helemaal. Die ziekte verklaart van de oversterfte maar ongeveer de helft. Het artikel deelt een onderzoek van het RIVM dat er geen risico op overlijden kort na vaccinatie is over 2020 en 2021. Ook een Amerikaans rapport dat aangeeft dat na corona infectie nog maandenlang sterk verhoogd risico op hart- en vaataandoeningen heeft gaat over 2021. Ik citeer uit het artikel “Bij de oversterfte piek van najaar 2021 bleven er naast de ongeveer achtduizend corona slachtoffers nog zo’n 3.400 doden ‘te veel’ over, die géén covid-19 op hun overlijdenscertificaat hadden.” De oversterfte doet zich voor vanaf eind 2021 en 2022.

Er kunnen meerdere mogelijkheden zijn die de oversterfte in 2022 verklaren.  Het artikel noemt er een aantal. Onopgemerkte corona sterfte, sterfte na milde corona besmetting en hoger risico op hart- en vaat aandoeningen. In het artikel komt echter geen onderzoek in Nederland over 2022 naar de werkelijke oorzaak van overlijden naar voor. Dat kan ook niet, omdat obductie direct na overlijden ontbreekt. We verzoeken om eenduidig onderzoek naar de oorzaak van overlijden inclusief een mogelijk verband met vaccinatie.

[1] German COVID-19 autopsy registry
[2] Kubicki pleit voor onderzoek naar bijwerkingen corona
[3] Autopsy‑based histopathological characterization of myocarditis after anti‑SARS‑CoV‑2‑vaccination
[4] https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/tekorten-in-de-zorg-onopgemerkte-corona-er-is-nog-geen-sluitende-verklaring-voor-aanhoudende-oversterfte~b5e6f68e/

Translate »